Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 23.10.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy –
w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: socjologia, filologia polska, politologia,
  prawo,
- staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej roczne
  doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem środków pochodzących z EFS,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących
  perspektywy finansowej 2007 – 2013 w zakresie Programu Operacyjnego
  Kapitał Ludzki oraz perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz
  Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego
  na lata 2014-2020,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (zwłaszcza Word,
  Excel,PowerPoint) oraz sprzętu biurowego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- komunikatywność,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- chęć zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych
  oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji
  (we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),
- bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego
  oraz aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,
- przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych i ich aktualizacja,
- opracowanie regulaminów konkursów dla poszczególnych Priorytetów
  Inwestycyjnych/Działań, dla których Urząd w ramach danego programu   
  operacyjnego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej,
- analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej regionu
  mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach EFS,
- stały kontakt z właściwą Instytucją Zarządzającą (RPO WSL; PO WER)
  w zakresie opracowywania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych w Urzędzie,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa
  oraz WRRP z zakresu działania Zespołu,
- prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez
  Kierownika Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
  Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem lub
   zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
   opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
   ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
   lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 19 października 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.
8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 6 października 2016 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2016-10-06 10:46:16)
 
 
ilość odwiedzin: 1474830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X