Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 28.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse, prawo, europeistyka,
- staż pracy: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy związanej
  z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską
  (w szczególności związanej z realizacją i rozliczaniem projektów
  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- biegła obsługa komputera (znajomość programów Word,
  Excel oraz PowerPoint),
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej,
  w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy
  i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego
  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
  zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- przeprowadzanie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji
  o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach
  w realizacji projektów, z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości,
  do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych
  planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli
  realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań
  do właściwych systemów informatycznych,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością
  komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi
  kontrolami na miejscu realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu,
    dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki i umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
    umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
    6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
    Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
    kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
    w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
  ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
  lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
  albo potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny
  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 27 marca 2017 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Katowicach wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”


7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 13.03.2017 r.
 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-03-13 14:48:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1547763

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X