Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 19.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –
w Zespole ds. Wyboru Projektów 1
wchodzącym w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
   (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11
  ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie: wyższe, kierunek studiów: administracja, prawo,
  zarządzanie, nauki społeczne, ekonomia,
- staż pracy: co najmniej 6 miesięczny staż pracy, preferowane
  doświadczenie w zakresie funduszy europejskich,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie
  polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów
  wyboru projektów na lata 2014-2020,
- znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r.,
- znajomość Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe
   wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań
   na danym stanowisku):

- biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów Word, Excel),
- odporność na stres,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowych z funduszy unijnych,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym,
- samodzielność,
- komunikatywność.
    
3. Zakres wykonywanych zadań:
  Główne obowiązki związane ze stanowiskiem:
- przeprowadzanie naboru oraz oceny formalnej projektów,
- określanie zakresu ewentualnych uzupełnień formalnych
  i kontakt w tym zakresie z wnioskodawcami,
- organizacja prac Komisji Oceny Projektów, w tym pomoc dla
  ekspertów zewnętrznych,
- opracowanie list rankingowych projektów,
- ogłaszanie wyników konkursów w oparciu o zatwierdzone listy rankingowe,
- gromadzenie dokumentacji związanej z oceną formalną i merytoryczną
  złożonych wniosków,
- podpisywanie umów na dofinansowanie projektów,
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Zarząd Województwa oraz
  Wojewódzką Radę Rynku Pracy,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez
  Kierownika Zespołu ds. Wyboru Projektów 1.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno – biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- kontakty z klientami,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
    się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
    6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
    Urzędu Pracy w Katowicach.
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
    gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
    w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 29 września 2017 r. lub przesyłać na adres:
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – w Zespole ds. Wyboru Projektów 1 wchodzącym w skład Wydziału Projektów EFS”.
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie
Informacji Publicznej lub w Zespole Kadr i Szkoleń
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa
  popełnione umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 15 września 2017 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: ekonomia, zarządzanie,
  nauki społeczne, administracja
- staż pracy: minimum  1 rok,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących
  perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie Programu Operacyjnego
  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znajomość
  RPO WSL 2014-2020 oraz SZOOP RPO WSL 2014-2020 zwłaszcza
  w zakresie EFS,
- znajomość zasad programowania RPO  WSL 2014-2020, zwłaszcza
  w obszarze EFS,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
  (zwłaszcza MS Word),             
- umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń, wytycznych,
  regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej
  podstawie,
- umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność
  w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych oraz
  opracowaniem ramowych planów ich realizacji (we współpracy
  z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),
- bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz
  aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,
- przygotowywanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków
  o dofinansowanie projektów, kryteriów wyboru projektów oraz koordynacja
  prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie,
- przygotowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych i szczegółowych
  procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych oraz
  koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym
  zakresie,
- opracowanie pakietów aplikacyjnych dla naborów/konkursów w ramach
  RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER, dla których Urząd pełni rolę
  Instytucji Pośredniczącej w ramach danego programu operacyjnego oraz
  ich przedkładanie do weryfikacji właściwej Instytucji Zarządzającej
  zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w odrębnych dokumentach,
- analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej
  regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach EFS,
- bieżąca współpraca z właściwą Instytucją Zarządzającą w zakresie
  opracowania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania programów
  operacyjnych w Urzędzie oraz koordynacja prac poszczególnych komórek
  organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa Śląskiego
  oraz WRRP z zakresu działania Zespołu,
- prowadzenie działań wynikających z Planów ewaluacji PO WER i
  RPO WSL 2014-2020, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą
  PO WER/RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych,analiz,
  ekspertyz prowadzonych i/lub zlecanych przez instytucje
  zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego
  ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską oraz koordynacja prac
  poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu
  ds. Programowania i Analiz EFS określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie
  pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
    dopuszcza się umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
    pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
    skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
    opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie
    kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
   ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
    gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których
    mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 25 września 2017 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
  urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 11 września 2017 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Kamińska
(2017-09-15 10:41:54)
 
 
ilość odwiedzin: 1615379

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X