Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 02.09.2014

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I – formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II – test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

 Dyrektor WUP w Katowicach

 

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM FUNKCJI

SPECJALISTY DS. REKRUTACJI

 

w projekcie „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- okres realizacji projektu: do 31 marca 2015 r.

- w pełnym wymiarze czasu pracy

- umowa na czas określony

- 2 etaty

 

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z  późn. zm.),
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: administracja, prawo, zarządzanie, socjologia, pedagogika lub pokrewne),
 • doświadczenie – związane z realizacją programów współfinansowanych przez Unię Europejską (w szczególności związanej z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wiedza na temat rynku pracy,
 • znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania, pozwalające
   na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 

 • zdolności analityczne,
 • sumienność,
 • terminowość,
 • umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • zaangażowanie i dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowanie i realizacja dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu (prowadzenie rekrutacji, zbieranie formularzy zgłoszeniowych, ich analiza formalna oraz założenie i prowadzenie teczek uczestnikom projektu),
 • rekrutacja pracodawców, którzy na okres 6 m-cy zatrudnią uczestników projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia,
 • organizacja spotkań rekrutacyjnych z uczestnikami projektu i z pracodawcami,
 • prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej związanej z rekrutacją do projektu,
 • obsługa uczestników szkoleń i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rzeczowym projektu (zgodność z harmonogramem, obsługa techniczna szkoleń: nadzór nad bazą dydaktyczno – szkoleniową),
 • obsługa wsparcia doradczo-psychologicznego pod względem administracyjno – biurowym,
 • wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika projektu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
 • praca administracyjno-biurowa zarówno w Filii w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza nią (delegacje w związku z prowadzoną rekrutacją na terenie całego województwa śląskiego),
 • praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 5. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.,
  nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:

 •  oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

albo

 •  potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 11 września 2014 roku lub przesyłać na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

 

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko urzędnicze związane z pełnieniem funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa popełnione umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Projektów Konkursowych
wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Projektów EFS

 


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z  późn.    zm.),
- wykształcenie wyższe (kierunek studiów – prawo, ekonomia, socjologia, preferowana specjalizacja w przypadku studiów ekonomicznych – rachunkowość i finanse, zarządzanie finansami),
- wymagane doświadczenie – co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem społecznym (w szczególności dokumentów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- biegła obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem Europejskim i/ lub doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją projektów EFS,
- umiejętność czytania i śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- znajomość języka angielskiego.


3.    Zakres wykonywanych zadań:

- obsługa realizowanych projektów w ramach PO KL (przygotowywanie umów/aneksów, analiza zgłaszanych zmian w realizowanych projektach, weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków beneficjenta o płatność, obsługa danych osobowych uczestników projektów, bieżące kontakty z Beneficjentami),
- działania kontrolne w terenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za kontrole projektów współfinansowanych ze środków EFS,
- gromadzenie danych w systemie monitorowania w ramach PO KL,
- wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego (w ramach PO KL),
- współpraca z komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi we wdrażaniu PO KL.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:


- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego   opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń      Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
- potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia  5 września 2014 r.  przesyłać na adres:Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Projektów Konkursowych”


7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.
8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie
wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z  późn. zm.),
- wykształcenie wyższe (kierunek studiów preferowany – ekonomia, finanse, prawo,  europeistyka),
- wymagane doświadczenie – co najmniej 12–miesięczne doświadczenie w pracy    związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności związanej z realizacją i rozliczaniem projektów           współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza związana z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- umiejętność pracy zespołowej jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność,
- komunikatywność,
- sumienność,
- terminowość.

3.    Zakres wykonywanych zadań:
- bieżący nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim,
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z rocznym planem kontroli,
- przeprowadzanie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach w realizacji projektów, z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości,
   do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do KSI,
- realizacja innych zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

- praca administracyjno-biurowa zarówno w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza jego siedzibą ( delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscu realizacji projektów),

- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,

- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności związanej z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz staż pracy zgodny z wymaganiami stanowiska, stwierdzony świadectwem pracy;
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego   opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń       Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
- potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 1 września 2014 r.  przesyłać na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie”.

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.
8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach:
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Nowak
(2014-09-01 12:49:36)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1086915