Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 01.09.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3-letni
  staż pracy na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową
  w jednostkach sektora finansów publicznych lub 3 lata wykonywania
  działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami
  stanowiska,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy,
- znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
  niewypłacalności pracodawcy,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
- umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość
  programu Excel,
- kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, planowanie,
  podejmowanie decyzji, umiejętność organizacji pracy, skuteczna
  komunikacja, odporność na stres,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami Zespołu,
- przekazywanie pracownikom informacji, poleceń oraz dyspozycji,
- ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów zadań
  podległych pracowników,
- udzielanie pomocy pracownikom Zespołu w opracowaniu procedur
  i wytycznych do realizacji zadań stałych,
- nadzór nad realizacją zadań Zespołu w zakresie opracowywania
  projektów planów finansowych FGŚP, sporządzania zapotrzebowania
  na środki FGŚP, analizy wykorzystania środków ujętych w planie FGŚP,
  sprawdzenia wniosków indywidualnych i wykazów
  zbiorczych/uzupełniających przeznaczonych do wypłaty pod względem
  formalno-rachunkowym, prowadzenia rachunkowości FGŚP, prowadzenia
  sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw FGŚP.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami
  zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na
  występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie
  pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
   lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
   osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
   z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
   niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
   potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych
   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 12 września 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚPwchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie
  Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 31 sierpnia 2016r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2016-08-31 13:17:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1446784

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X