Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Sobota 27.05.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Biurze Prasowym


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.
  11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie: wyższe,
- kierunek studiów: dziennikarstwo, politologia, komunikacja społeczna,
- specjalność: dziennikarstwo prasowe, radiowe bądź telewizyjne,
  komunikacja społeczna, marketing,
- staż pracy: minimum 5 lat (w tym, co najmniej 3-letni
  staż pracy w mediach lub biurze prasowym),
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy Prawo Prasowe,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
- dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- zdolności analityczne,
- umiejętność pracy zespołowej jak i samodzielnej,
- sprawność działania i bardzo dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- upowszechnianie informacji o działalności Urzędu
  oraz sytuacji na śląskim rynku pracy,
- promocja działań realizowanych przez Urząd,
- współpraca z mediami,
- koordynowanie zadań związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przygotowywanie innych materiałów
  promujących działalność Urzędu,
- koordynowanie czynności z zakresu dostępu do informacji publicznej
  w Urzędzie,
- koordynacja czynności związanych z redagowaniem strony internetowej
  Urzędu w tym działu Aktualności,
- przygotowywanie projektów pism związanych z pełnieniem funkcji
  reprezentacyjnych Dyrektora,
- obsługa prasowa Urzędu w tym przygotowywanie codziennego serwisu
  prasowego dla komórek organizacyjnych Urzędu,
- współpraca z partnerami rynku pracy,
- opiniowanie materiałów promocyjnych Urzędu pod względem poprawności
  językowej oraz szaty graficznej,
- obsługa kont na portalach społecznościowych Urzędu,
- obsługa fotograficzna wydarzeń realizowanych przez Urząd,
- udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej
  w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 645 z późn. Zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
  w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Prac w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
    niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
    Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Biurze Prasowym”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 22.05.2017 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-05-22 10:58:19)
 
 
ilość odwiedzin: 1570151

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X