Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Środa 30.07.2014

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I – formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II – test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

 Dyrektor WUP w Katowicach


          
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Filii w Bielsku-Białej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

- w pełnym wymiarze czasu pracy–1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z  późn. zm.),
- wykształcenie: wyższe,
- co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, potwierdzona certyfikatem międzynarodowym,
- doświadczenie w zarządzaniu projektami współpracy ponadnarodowej,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, zarządzania i podejmowania decyzji,
- umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi,
- nieposzlakowana opinia,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- odporność na stres,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność.

3.    Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:

- nadzór organizacyjny oraz kierowanie pracą Filii w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
- inicjowanie nowych działań na terenie działania Filii.
- promowanie statutowej działalności Urzędu.
- prowadzenie działań w ramach promocji i informacji EFS.
- prowadzenie spraw kadrowych Filii, w tym  w zakresie bieżącej kontroli przestrzegania dyscypliny pracy w Filii.
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad prawidłowym zabezpieczeniem zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzeniem bieżącej jej ewidencji w Filii.
- realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgraniczych EURES na terenie tych partnerstw.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

- praca administracyjno-biurowa zarówno w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie oraz staż pracy zgody z wymaganiami stanowiska, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
albo
- potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia  28 lipca 2014 roku lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem:  "Konkurs na stanowisko Dyrektora Filii w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach”.7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds.  Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Moryson
(2014-07-18 16:45:23)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1070579