Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Środa 24.09.2014

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I – formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II – test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

 Dyrektor WUP w Katowicach

 

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE


- w pełnym wymiarze czasu pracy

w Wydziale Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z  późn. zm.),
- wykształcenie: co najmniej średnie,
- staż pracy: co najmniej 5 lat,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość zagadnień związanych z eksploatacją pojazdów,
- znajomość zagadnień związanych z budową komputerów i sieci informatycznych,
- znajomość zagadnień dotyczących obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji składników majątkowych,
- znajomość zagadnień związanych z działaniem sprzętu biurowego,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- komunikatywność,
- zaangażowanie.

3.    Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych w zakresie ilościowym,
- prowadzenie gospodarki samochodowej oraz dokumentacji przebiegu samochodów służbowych,
- obsługa techniczna narad i spotkań organizowanych w Urzędzie i poza nim,
- działania związane z obsługą informacyjno-wizualną Urzędu,
- utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

- praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza nim (delegacje w związku z prowadzeniem obsługi technicznej narad i spotkań organizowanych poza Urzędem),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.,
nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
albo
- potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 2 października 2014 roku lub przesyłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice z dopiskiem: Konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych”.

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

 

 


 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Moryson
(2014-09-18 14:20:17)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1100163