Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 07.07.2015

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Wydziale Organizacyjnym1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie: wyższe,
-    preferowany kierunek studiów: administracja,
-    co najmniej 2-letni staż pracy,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o samorządzie województwa,
-    znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
-    znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-    znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
-    umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
-    umiejętność redagowania pism urzędowych,
-    nieposzlakowana opinia,
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem ( pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

-    sumienność,
-    terminowość,
-    umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu i ustalania zadań priorytetowych,
-    dyspozycyjność,
-    odporność na stres,
-    wysoka kultura osobista,
-    komunikatywność.
    
3.  Zakres wykonywanych zadań:


-    opracowywanie projektów: uchwał sejmiku i zarządu województwa wg ustalonych norm i wzorów, pełnomocnictw, aktów wewnętrznych Dyrektora, umów i porozumień, związanych z realizacją zadań Wydziału,
-    podejmowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi,
-    prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Urzędu,
-    prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznych Dyrektora,
-    prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.


4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno – biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-   nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
    w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.

6.  Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).


Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-     oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

    albo

-     potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji  o osobie”.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
w terminie do dnia 6 lipca 2015 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem:  "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym”


7.  Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
       W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.


8.  Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Organizacyjnym, Kadr
 i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa popełnione umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2015-06-22 14:58:00)
 
 

ilość odwiedzin: 1242546

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X