Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Sobota 25.02.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
 
- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
  preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse, prawo,
- staż pracy: co najmniej 2- letni staż pracy,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań zgodnie
  z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- znajomość zasad oraz umiejętność przeprowadzenia zamówień
  współfinansowanych ze środków unijnych określonych w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
  Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- wysoka kultura osobista,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
  w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy
  i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- komunikatywność,
- zaangażowanie w pracę.

3. Zakres wykonywanych zadań:
Prowadzenie spraw w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych,
w szczególności:
- prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  w Urzędzie,
- sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych,
- opiniowanie wniosków odnośnie sposobu prowadzenia postępowań,
  w szczególności wyboru trybu zamówienia publicznego,
- przygotowanie i prowadzenie w formie pisemnej dokumentacji postępowań
  o udzielenie zamówienia;
- realizacja procedur wynikających z wewnętrznego Regulaminu
  udzielania zamówień na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- realizacja zamówień współfinansowanych ze środków unijnych zgodnie
  z zasadami określonymi w obowiązujących wytycznych w zakresie
  kwalifikowania wydatków w ramach programów Operacyjnych,
- zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń,
  na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Urzędu Zamówień
  Publicznych,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu    
    lub opinią  z odbytego stażu,  
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
    niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
    potwierdzoną przez notariusza lub
    Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 3 marca 2017 roku lub przesłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, 20.02.2017 r.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: ekonomia, zarządzanie,
  nauki społeczne, administracja
- staż pracy: minimum  1 rok (w tym umowy cywilnoprawne),
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących
  perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie Programu Operacyjnego
  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego
  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  znajomość RPO WSL 2014-2020 oraz SZOOP RPO WSL 2014-2020
  zwłaszcza w zakresie EFS, znajomość zasad programowania RPO  
  WSL 2014-2020, zwłaszcza w obszarze EFS
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (zwłaszcza MS Word,             
- umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń,
  wytycznych, regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania
  wniosków na jej podstawie,
- umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność
  w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych
  oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji
  (we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),
- bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego
  oraz aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów
  operacyjnych,
- przygotowywanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków
  o dofinansowanie projektów, kryteriów wyboru projektów
  oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
  w powyższym zakresie,
- przygotowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych
  i szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych
  oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych
  Urzędu w powyższym zakresie,
- opracowanie pakietów aplikacyjnych dla naborów/konkursów
  w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER, dla których Urząd
  pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach danego programu
  operacyjnego oraz ich przedkładanie do weryfikacji właściwej
  Instytucji Zarządzającej zgodnie z obowiązującymi procedurami
  zawartymi w odrębnych dokumentach,
- analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej
  regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach EFS,
- bieżąca współpraca z właściwą Instytucją Zarządzającą w zakresie
  opracowania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych w Urzędzie oraz koordynacja prac poszczególnych
  komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik
  lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu,
- prowadzenie działań wynikających z Planów ewaluacji
  PO WER i RPO WSL 2014-2020, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą
  PO WER/RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz,
  ekspertyz prowadzonych i/lub zlecanych przez instytucje
  zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego
  ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską oraz
  koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
  w powyższym zakresie,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań
  Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona
  na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do
  pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
    dopuszcza się umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
    niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
    potwierdzoną przez notariusza lub
    Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 3 marca 2017 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 20.02.2017 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-02-22 10:14:17)
 
 
ilość odwiedzin: 1533503

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X