Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Środa 28.09.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Kadr i Szkoleń


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3  
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r., nr 223, poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej
  roczne doświadczenie zawodowe w obsłudze kadr,
- znajomość przepisów prawa pracy oraz zagadnień kadrowych,  
  w szczególności  dotyczących  administracji samorządowej, w tym
  przepisów ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych  
  oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel)
  i urządzeń biurowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
- dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- zdolności analityczne,
- umiejętność pracy zespołowej jak i samodzielnej,
- sprawność działania i bardzo dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników
  Urzędu w formach szkolnych i pozaszkolnych, w szczególności:
  organizowanie, prowadzenie i rozliczanie szkoleń pracowników Urzędu,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
  społecznym w zakresie spraw pracowniczych,
- prowadzenie spraw socjalnych w zakresie planowania i gospodarowania
  środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- obsługa kadr, w tym m.in. prowadzenie akt osobowych, archiwizacja
  dokumentów, pomoc w prowadzeniu spraw związanych z odbywaniem staży,
  praktyk oraz wolontariatu w Urzędzie.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem
   o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
   Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
   złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
   notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
   w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 23 września 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kadr i Szkoleń”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   
  o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu  
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 13 września 2016 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Wydziale Wyboru Projektów EF
S


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: administracja, prawo, zarządzanie,
  nauki społeczne, ekonomia,
- staż pracy: co najmniej 6-miesięczny staż pracy, przy
  czym preferowane będzie doświadczenie w zakresie funduszy
  europejskich,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
  trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
- biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów Word,
  Excel),
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy  
  unijnych,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu
  dobrym,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie naboru oraz oceny formalnej projektów,
- określanie zakresu ewentualnych uzupełnień formalnych i kontakt
  w tym zakresie z wnioskodawcami,
- organizacja prac Komisji Oceny Projektów, w tym pomoc
  dla ekspertów zewnętrznych,
- opracowanie list rankingowych projektów,
- ogłaszanie wyników konkursów w oparciu o zatwierdzone
  listy rankingowe,
- gromadzenie dokumentacji związanej z ocena formalna
  i merytoryczna złożonych wniosków,
- przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów,
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Zarząd Województwa
  oraz Wojewódzką Radę Zatrudnienia,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zaleconych przez
  Kierownika Zespołu ds. Wyboru Projektów 1 i 2.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
   lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
   osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem
   sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
   z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
   niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
   potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych                          
   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902  późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 23 września 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru Projektów EFS ”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.


Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 13 września 2016 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2016-09-13 12:19:46)
 
 
ilość odwiedzin: 1461757

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X