Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 24.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm..), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.

 

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -


w Zespole ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
w Częstochowie wchodzącym w skład Wydziału ds. Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego

 


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: prawo,  
  administracja, zarządzanie, ekonomia,
- staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji
  systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady dotyczące jego wykonywania nr 987/2009 z dnia
  16 września 2009 roku,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- dobra organizacja pracy,
- komunikatywność,
- sumienność i dokładność,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych,
- znajomość programów MS Office i Excel,
- znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

3. Zakres wykonywanych zadań:
  Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów
  zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej
  oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie
  przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w szczególności:
- Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych w sprawach
  świadczeń z tytułu bezrobocia, w tym obsługa bezrobotnych oraz
  wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach koordynacji
  systemów zabezpieczenia społecznego,
- Wprowadzanie do systemów danych umożliwiających generowanie
  dokumentów w sprawach osób zarejestrowanych,
- Korespondencja z zagranicznymi instytucjami właściwymi i wymiana
  informacji dotyczących spraw świadczeń z tytułu bezrobocia
  na odpowiednich formularzach.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w filii w Częstochowie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c )podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
  z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
  osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
  z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
  6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
  przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
  gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
  w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
  ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 1 października 2018 r. lub przesyłać na adres:
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Częstochowie”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych – klauzulą informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie
  Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 19 września 2018 r.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Obsługi finansowej Projektów EFS
 wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- znajomość zasad finansowania projektów EFS – RPO WSL, PO WER,
- znajomość zasad rozliczania projektów EFS,
- biegła znajomość obsługi komputera, narzędzi internetowych oraz
  pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Word i Excel,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolności analityczne,
- samodzielność, komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność redagowania pism urzędowych.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie ewidencji księgowej w ramach projektów współfinansowanych
  ze środków europejskich w ramach RPO WSL, PO WER,
- prowadzenie bieżącej obsługi finansowej projektów EFS, w tym
  weryfikacja harmonogramów płatności beneficjentów, przekazywania
  środków finansowych beneficjentom, odzyskiwanie kwot podlegających
  zwrotowi,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w ramach realizowanych
  zadań,
- współpraca przy sporządzaniu planów wydatków na realizację zadań
  współfinansowanych ze środków europejskich,
- sporządzanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach
  poszczególnych działań współfinansowanych ze środków europejskich,
- prowadzenie rozliczeń finansowych Projektów i Działań współfinansowanych
  ze środków europejskich,
- windykacja środków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją
  zadań,
- współpraca przy opracowywaniu procedur/instrukcji w zakresie prowadzonych
  zadań i ich aktualizacja.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c )podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
  z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
  osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
  z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
  6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
  przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
  gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
  w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
  ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 3 października 2018 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi finansowej Projektów EFS wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz
  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie
  Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 21 września 2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE


-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Programowania i Analiz
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących
  perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie Programu Operacyjnego
  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
  oraz sprzętu biurowego,
- umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń, wytycznych,
  regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie,
- umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność
  w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole,
- wiedza z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowanego
  w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- Prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych
  oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji (we współpracy
  z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),
- Bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz
  aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,
- Przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów
  operacyjnych i ich aktualizacja,
- Opracowanie regulaminów konkursów dla poszczególnych Priorytetów
  Inwestycyjnych/Działań, dla których Urząd w ramach danego programu
  operacyjnego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej,
- Analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej
  regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach EFS,
- Stały kontakt z właściwą Instytucją Zarządzającą (RPO WSL; PO WER)
  w zakresie opracowywania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych w Urzędzie,
- Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa
  oraz WRRP z zakresu działaniaZespołu,
- Prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji,
- Wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez Kierownika
  Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
   dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
   z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
   pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
   z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy
   przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
   notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu
   Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
   kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych
   ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 3 października 2018 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w  Zespole ds. Programowania i Analiz wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
  kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.


Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 21 września 2018 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2018-09-21 08:01:59)
 
 
ilość odwiedzin: 1784860

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X