Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 28.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Wydziale Organizacyjnym


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: administracja,
  kierunki humanistyczne,
- staż pracy: minimum 3 lata, w tym co najmniej 1 rok
  w administracji publicznej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej,
  w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy
  i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- kursy, szkolenia, inne kwalifikacje w zakresie wymagań
  związanych ze stanowiskiem pracy,
- doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie realizacji
  projektów szkoleniowych,
- umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów.


3. Zakres wykonywanych zadań:
- opracowywanie projektów: uchwał sejmiku i zarządu województwa
  wg ustalonych norm i wzorów, pełnomocnictw, aktów wewnętrznych
  Dyrektora, umów i porozumień związanych z realizacją zadań Wydziału,
- prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznych Dyrektora,
- prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
  w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
- organizowanie, prowadzenie i rozliczanie szkoleń pracowników
  powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i obsługą
  Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
  dodatkowo:
- organizowanie pracy i prowadzenie sekretariatów i kancelarii Urzędu
  (w ramach zastępstw służbowych).


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.


5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
    6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
    Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze  w Wydziale Organizacyjnym”7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
   pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, 26 lipca 2017 r. 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Kamińska
(2017-07-26 10:29:48)
 
 
ilość odwiedzin: 1594609

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X