Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Sobota 23.05.2015

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKA URZĘDNICZE

- 5 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Wyboru Projektów 1
wchodzącym w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie wyższe,
-    preferowany kierunek studiów: administracja, prawo, zarządzanie, nauki
     społeczne,
-    staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy, w tym minimum 6 miesięcy w zakresie
     funduszy europejskich,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
-    znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
     spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
-    znajomość Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
-    biegła znajomość obsługa komputera (znajomość programów WORD, Excel),
-    radzenie sobie ze stresem,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-    znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
-    znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym,
-    samodzielność,
-    komunikatywność.

3.    Zakres wykonywanych zadań:

-    przeprowadzanie naboru, weryfikacji i oceny w ramach Programu Operacyjnego
     Wiedza Edukacja Rozwój,
-    organizacja prac komisji,
-    ogłaszanie wyników,
-    podpisywanie umów i prowadzenie rejestru umów,
-    przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania
     i aktualizacja w części dotyczącej zadań zespołu w ramach
     Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
     w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
     czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
       i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o
       zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
       przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
       Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
       złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
       notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
       kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a
       ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-    oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
     opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie
     kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr
     i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
-    potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie
     informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 29 maja 2015 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze
w Zespole ds. Wyboru Projektów 1
wchodzącym w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS ”

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za
     umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
     oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
     w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim
     Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Kadr i Szkoleń


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie wyższe,
-    kierunek studiów: prawo i/lub administracja,
-    staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie
     zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr,
-    znajomość przepisów prawa pracy oraz zagadnień kadrowych, w szczególności
     dotyczących administracji samorządowej, w tym przepisów ustawy Kodeks Pracy,
     ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tych
     ustaw,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
-    znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
-    umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel) i urządzeń biurowych,
-    wiedza dotycząca Europejskiego Funduszu Społecznego,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-    doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
-    wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
-    dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
-    zdolności analityczne,
-    umiejętność pracy zespołowej jak i samodzielnej,
-    sprawność działania i bardzo dobra organizacja pracy.

3.    Zakres wykonywanych zadań:

-    prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
     w tym sporządzanie dokumentacji w zakresie: prowadzonych naborów,
     wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń
     o zatrudnieniu, przeszeregowań, dodatków stażowych, nagród
     jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych itp.;
-    prowadzenie akt osobowych, zgodnie z przepisami oraz bieżąca aktualizacja
     bazy danych w programie kadrowym w zakresie realizowanych zadań;
-    sporządzanie sprawozdań w ramach polityki kadrowej, w tym  sprawozdań
     do GUS;
-    prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi
     pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
-    przygotowywanie i realizacja wniosków w ramach Pomocy technicznej
     Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
     w zakresie kadr i szkoleń.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
     w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
     czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o
       zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
       pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
       przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
       Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
       złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
       notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
       kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a
       ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-    oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
     opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie
     kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr
     i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
-    potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie
     informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 29 maja 2015 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole
ds. Kadr i Szkoleń"

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub
w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za
     umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
     oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
     w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim
     Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Promocji i Informacji
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie wyższe magisterskie,
-    preferowany kierunek studiów: politologia, socjologia, prawo, public relations,
     zarządzanie,
     preferowana specjalizacja: europeistyka, komunikacja społeczna,
-    staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
-    znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
     spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
-    znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
-    znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego
     Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020, Regionalnego Programu
     Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – w zakresie
     działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
-    znajomość Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej
     na lata 2014-2020,
-    znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
-    umiejętność obsługi komputera (szczególnie PowerPoint),
-    umiejętności komunikacyjne: umiejętność wystąpień publicznych,
     umiejętność obsługi (telefonicznej i bezpośredniej) klientów Urzędu,
     odporność na stres, umiejętność komunikacji w grupie,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
     praw publicznych,
-    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
     ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-    doświadczenie w pracy na stanowisku wymagających bezpośredniej
     obsługi klienta (w tym trudnego klienta),
-    doświadczenie związane z pracą w instytucjach zajmujących się  
     wdrażaniem programów finansowanych ze środków UE lub realizacją
     projektów finansowanych ze środków EFS,
-    doświadczenie w organizacji i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych,
-    komunikatywna znajomość języka angielskiego.

3.    Zakres wykonywanych zadań:

-    prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych związanych z EFS,
-    współpraca przy koordynacji Pomocy Technicznej PO KL, RPO WSL 2014-2020,
     PO WER 2014-2020,
-    wystąpienia publiczne związane z prezentacją działań EFS wdrażanych
     przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
-    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi WUP w zakresie opracowywania
     materiałów, informacji i opinii dotyczących EFS,
-    prowadzenie punktu informacyjnego EFS (obsługa klientów Punktu,
     udzielanie odpowiedzi na pytania mailowe, telefoniczne i pisemne osób
     zainteresowanych działaniami wdrażanymi przez WUP w ramach PO KL,
     RPO WSL 2014-2020, PO WER 2014-2020).

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
     w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
     czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż
       pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
       pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
       przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru
       Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
       ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
       lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
       kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a
       ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-    oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
     opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię
     tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
     Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
-    potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie
     informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 29 maja 2015r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Promocji i Informacji wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS"

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub
w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za
     umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
     oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
     w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
     w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Statystyki, Badań i Analiz
wchodzącym w skład Wydziału ds. Rynku Pracy
miejsce świadczenia pracy: Filia w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie: wyższe,
-    kierunek studiów: socjologia, ekonomia lub pedagogika,
-    co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem badań
     lub analiz dotyczących rynku pracy,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-    znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzanie Specyfikacji
     Istotnych Warunków Zamówienia),
-    zdolności analityczne,
-    umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
     PowerPoint),
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    nieposzlakowana opinia,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem ( pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

-    wiedza z zakresu działalności statystycznej prowadzonej w WUP,
-    wiedza na temat metodologii prowadzenia badań socjologicznych,
-    dyspozycyjność,
-    sumienność,
-    komunikatywność.
    
3.    Zakres wykonywanych zadań:

1.    Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w zakresie
       określonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
2.    Prowadzenie badań satysfakcji klientów publicznych służb zatrudnienia zgodnie
       z jednolitą metodologią ustaloną dla wszystkich WUP.
3.    Opracowywanie koncepcji badań zlecanych i nadzór nad ich realizacją, w tym
       w szczególności badań określających zapotrzebowanie na zawody na rynku
       pracy oraz badań efektywności wsparcia udzielonego ze środków
       Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4.    Współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi realizującymi badania
       rynku pracy.
5.    Wykonywanie – w uzasadnionych przypadkach – zadań dodatkowych,
       nie objętych zakresem czynności.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno – biurowa w Filii w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu
     Pracy w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
     czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o
       zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
       pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
       przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
       Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
       złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
       notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
       kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a
       ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-    oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
     opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie
     kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr
     i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
-    potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie
     informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 25 maja 2015 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Statystyki, Badań i Analiz wchodzącym w skład Wydziału ds. Rynku Pracy"

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa popełnione
     umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
     pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu
     Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Rynku Pracy
wchodzącym w skład Wydziału Rynku Pracy
miejsce świadczenia pracy: Filia w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
     2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
-    wykształcenie: wyższe,
-    preferowany kierunek studiów: studia humanistyczne (socjologia, politologia,
     europeistyka) i/lub językowe (preferowana filologia angielska),
-    co najmniej roczny staż pracy,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o samorządzie województwa,
-    wiedza i doświadczenie z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków
     krajowych oraz europejskich,
-    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i w piśmie) –
     potwierdzona certyfikatami językowymi (dodatkowa znajomość innych języków
     urzędowych Unii Europejskiej będzie ważnym atutem),
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    nieposzlakowana opinia,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem ( pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

-    zdolności organizacyjne,
-    elastyczność w działaniu oraz gotowość do wdrażania nowych rozwiązań,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
-    umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność konstruktywnego radzenia sobie
     w sytuacji stresu,
-    umiejętność podejmowania decyzji.
    
3.    Zakres wykonywanych zadań:

-    udział w opracowaniu i realizacji programów w zakresie promocji zatrudnienia
     i rozwoju zasobów ludzkich,
-    pozyskiwanie środków i realizacja projektów współfinansowanych ze środków
     krajowych i europejskich,
-    pozyskiwanie informacji o możliwościach aplikowania o środki na realizację
     projektów mających na celu promocję zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji
     pracowników WUP,
-    współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami w zakresie realizacji
     programów rynku pracy,
-    udział w przedsięwzięciach międzywydziałowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
     w Katowicach.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

-    praca administracyjno – biurowa w Filii w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu
     Pracy w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
     czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o
       zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
       pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za
       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
       przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
       Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
       złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
       notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy
       kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a
       ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
-    oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
     opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie
     kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr
     i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
            albo
-    potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie
     informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 25 maja 2015 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rynku Pracy wchodzącym w skład Wydziału Rynku Pracy"

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa popełnione
     umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
     pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu
     Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.


 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Moryson
(2015-05-15 15:03:05)
 
 

ilość odwiedzin: 1217018

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X