Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 01.05.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.

 

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- 2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym
  z obsługą finansową,
- podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości,  
- znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych z EFS,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programu
  Excel,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
- prowadzenie ewidencji księgowej w ramach realizowanych zadań,
- weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń finansowych
  współfinansowanych ze środków europejskich,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w ramach realizowanych
  zadań, przekazywanie środków finansowych beneficjentom, we współpracy
  w Wydziałem Wyboru Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS,
- prowadzenie rozliczeń finansowych Projektów i Działań współfinansowanych
  z EFS,
- współpraca przy sporządzaniu planów wydatków na realizację zadań
  współfinansowanych z EFS,
- współpraca przy windykacji środków wykorzystywanych niezgodnie
  z przeznaczeniem.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
  Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
    pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
    Rejestru Karnego opatrzoną
    datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię
    tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
    ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
    gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
    w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 13 maja 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na  stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS”

7.Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz
  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 29 kwietnia 2016 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Informatyki
wchodzącym w skład Wydziału Logistyki,
Informatyki i Zamówień Publicznych


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
  preferowany kierunek studiów: informatyka,
  preferowana specjalność: programista/ administrator systemów,
- staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość architektury komputerów typu deskop PC,
- znajomość zasad działania struktury Microsoft Active Directory
  w środowisku korporacyjnym,
- umiejętność tworzenia stron internetowych,
- umiejętność programowania,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- wysoka kultura osobista,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej, w tym umiejętność
  sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- komunikatywność,
- zaangażowanie w pracę,
- prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- zapewnienie poprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej urzędu,
- świadczenie pomocy pracownikom Urzędu,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,  
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
   pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne
   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
   skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
   opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
h) ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
   ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
i) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
   samorządowych  ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 4 maja 2016 roku lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Informatyki wchodzącym w skład Wydziału Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
  kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 22 kwietnia 2016 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole Budżetowo - Księgowym
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym
  z obsługą finansowo-księgową,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,  
- znajomość zasad rozliczania projektów EFS,
- wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość
  programu Excel,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- samodzielność,
- komunikatywność,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów oraz wynagrodzeń.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów składanych przez
  realizatorów działań aktywizacyjnych,
- obsługa finansowo-księgowa Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- wypłata wynagrodzeń realizatorom działań aktywizacyjnych,
- podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku nieosiągnięcia
  przez realizatora działań aktywizacyjnych wskaźnika efektywności
  zatrudnieniowej,
- przyjmowanie, rejestrowanie oraz weryfikacja dokumentów księgowych
  pod względem formalnym i rachunkowym,
- dekretowanie dokumentów księgowych,
- prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w programie księgowym,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
  Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru
    Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
    ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
   lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 4 maja 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na  stanowisko urzędnicze w Zespole Budżetowo-Księgowym”


7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz
  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
  kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2016-04-29 12:09:19)
 
 
ilość odwiedzin: 1384305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X