Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 31.07.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy –
w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Projektów EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy, przy czym preferowany będzie
  staż pracy w zakresie rozliczania projektów EFS, księgowości
  lub finansów,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość zagadnień związanych z programami operacyjnymi w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanymi przez Wojewódzki Urząd  
  Pracy w Katowicach,
- biegła obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem Europejskim
  i/ lub doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją
  projektów EFS,
- umiejętność interpretacji przepisów i śledzenia zmian,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- komunikatywność,
- zaangażowanie w pracę,
- sumienność,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów
  pozakonkursowych składanych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014-2020,
- przygotowywanie umów i decyzji o dofinansowaniu projektów
  z beneficjentami  projektów pozakonkursowych w ramach PO WER
  oraz RPO WSL 2014-2020,
- obsługa projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz
  RPO WSL 2014-2020 (w tym m.in. analiza zamian do projektów,
  przygotowanie aneksów umów i decyzji o dofinansowaniu projektów,
  weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność,
  obsługa danych osobowych uczestników projektów, bieżąca współpraca
  z beneficjentami w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych),
- prowadzenie rejestru umów w ramach projektów pozakonkursowych w ramach
  PO WER oraz RPO WSL 2014-2020 nadzorowanych przez Urząd,
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach PO WER oraz
  RPO WSL 2014-2020),
- rozliczanie z beneficjentami umów lub decyzji o dofinansowaniu projektów
  pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO 2014-2020.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
  pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
    o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem
    o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego
    Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed
    złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez
    notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
    Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
    gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
    w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych
   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
  kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 22 lipca 2016 r.Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
- w pełnym wymiarze czasu pracy –
w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: socjologia, filologia polska,
  politologia, prawo,
- staż pracy: co najmniej 4-letni staż pracy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie
  polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy
  unijnych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących
  perspektywy finansowej 2007 – 2013 w zakresie Programu Operacyjnego
  Kapitał Ludzki oraz perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
  na lata 2014-2020,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
  (zwłaszcza MS Excel) oraz sprzętu biurowego,
- umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń,
  wytycznych, regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania
  wniosków na jej podstawie,
- umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność
  w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych
  oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji (we współpracy
  z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),
- bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz
  aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,
- przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów
  operacyjnych i ich aktualizacja,
- opracowanie regulaminów konkursów dla poszczególnych Priorytetów
  Inwestycyjnych/Działań, dla których Urząd w ramach danego programu
  operacyjnego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej,
- analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej
  regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach EFS,
- stały kontakt z właściwą Instytucją Zarządzającą (RPO WSL; PO WER)
  w zakresie opracowywania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych w Urzędzie,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa
  oraz WRRP z zakresu działania Zespołu,
- prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez Kierownika
  Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
  Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń
  sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
   się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
   lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
   osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem
   sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
   z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
   niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
   potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku   
   gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie
  Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 14 lipca 2016 r.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Paszkowska
(2016-07-22 12:27:35)
 
 
ilość odwiedzin: 1430474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X