Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 22.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm..), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów:
  rachunkowość, finanse, administracja, zarządzanie,
  prawo, ekonomia,  
- staż pracy: minimum 1 rok,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów
  w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014–2020,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych
  dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Śląskiego na lata 2014-2020.
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolności analityczne,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
  (zwłaszcza MS Excel) oraz sprzętu biurowego,
- umiejętność analizy dokumentacji (m. in. ustaw,
  rozporządzeń, wytycznych, regulaminów) oraz szybkiego
  wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie,
  umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność
  i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- monitoring Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań
  (dotyczących wdrażania EFS), w szczególności przygotowywanie
  w trybie określonym przez właściwe Instytucje Zarządzające
  sprawozdań z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/
  Poddziałań, informacji kwartalnych oraz innych informacji
  nt. realizacji zadań w ramach programów operacyjnych,
- zarządzanie alokacją w ramach programów operacyjnych
  (z wyłączeniem Pomocy Technicznej), w tym m.in. zarządzanie
  limitem dostępnych do zakontraktowania środków,
- gromadzenie danych zbiorczych dotyczących poszczególnych
  projektów niezbędnych do celów ewaluacji programów
  operacyjnych (on-going i ex-post),
- przetwarzanie danych w systemach informatycznych w ramach
  programów  operacyjnych,
- aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie
  projektów w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014-2020 w zakresie
  finansowym,
- koordynacja działań w zakresie przeprowadzania procedury
  odwoławczej od wyników oceny projektów w zakresie wskazanym
  w Porozumieniu w sprawie PO WER oraz RPO WSL 2014-2020,
- przygotowywanie szczegółowych procedur/instrukcji dotyczących
  wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja
  w części dotyczącej zadań Zespołu.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na
  występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie
  pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
    się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
    z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
    osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem
    sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię
    tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub
    Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy
    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 2 marca 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”


7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie
Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 19 lutego 2018 r.


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE


- 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 902 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów:
  ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub matematyczne,
- staż pracy: minimum 6 miesięcy na stanowisku związanym
  z obsługą finansową,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość zasad rozliczania projektów
  współfinansowanych z EFS,
- wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość
  programu Excel,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- zdolności logiczno-matematyczne,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
- prowadzenie ewidencji księgowej w ramach realizowanych zadań,
- weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń
  finansowych współfinansowanych ze środków europejskich,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w ramach
  realizowanych zadań, przekazywanie środków finansowych
  beneficjentom, we współpracy z Wydziałem Wyboru Projektów EFS
  oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS,
- prowadzenie rozliczeń finansowych Projektów i Działań
  współfinansowanych z EFS,
- współpraca przy sporządzaniu planów wydatków na realizację
  zadań współfinansowanych z EFS,
- współpraca przy windykacji środków wykorzystywanych
  niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego
  wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami
  zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona
  na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające
  wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń
  biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
    się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
    danych osobowych,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem
    sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię
    tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
    ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na  stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”
 


7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania
w Biuletynie Informacji Publicznej lub
w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
  się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym
  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.Katowice, dnia 12 lutego 2018 r.
 


 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Kamińska
(2018-02-19 07:39:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1695897

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X