Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Środa 04.03.2015

zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I – formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II – test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
ASYSTENT KIEROWNIKA


w projekcie „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy
bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”
w ramach Działania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- okres realizacji projektu: do 31 sierpnia 2015 r.


- w pełnym wymiarze czasu pracy
 
- umowa o pracę na czas określony

 


1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów – administracja, prawo, zarządzanie, socjologia,
- doświadczenie – związane z realizacją programów współfinansowanych przez Unię Europejską (w szczególności związanej z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- potwierdzona znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie realizacji projektów współfinansowanych  z EFS,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność.

3.    Zakres wykonywanych zadań:

- rekrutacja i kontakty z uczestnikami Projektu, przy wsparciu Kierownika, nadzór nad realizacją szkoleń organizowanych w ramach projektu,
- organizacja seminarium i konferencji,
- wprowadzanie danych do PEFS,
- monitoring projektu,
- aktualizacja strony internetowej projektu,
- przygotowanie wniosków o płatność (część merytoryczna),
- wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika projektu.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

- praca administracyjno-biurowa zarówno w Filii w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza nią,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. .,poz. 1202).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
albo
-  potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia  13 marca 2015 roku lub przesyłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko urzędnicze - asystent kierownika w projekcie „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej  lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana  za przestępstwa popełnione umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Moryson
(2015-03-03 12:15:17)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1179697