☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 22.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualne konkursy

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm..), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbywa się w drodze konkursu otwartego.
Każdy konkurs składa się z dwóch etapów: etap I - formalny: dokonanie analizy złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie, etap II - test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną kandydata niezbędną do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje na temat aktualnie przeprowadzanych konkursów umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach.

Dyrektor WUP w Katowicach.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
 wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem
  art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse, prawo,
  europeistyka,
- staż pracy: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
  w pracy związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych
  przez Unię Europejską (w szczególności związane z realizacją
  i rozliczaniem projektów współfinansowanych  z Europejskiego  
  Funduszu Społecznego), potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność
  sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
  na lata 2014-2020, zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- prowadzenie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji
  o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach
  w realizacji projektów, z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości,                      
  do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli
  realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do właściwych
  systemów informatycznych,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
  jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscy
  realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną
     datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego
     dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
     Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
     zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy
     z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
     (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Katowicach wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 22 listopada 2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

- w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Wydziale Organizacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem
  art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 1260 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: administracja,
  kierunki humanistyczne,
- staż pracy: minimum 2 lata, w tym co najmniej 1 rok
  w administracji publicznej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność
  sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań
  priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- kursy, szkolenia, inne kwalifikacje w zakresie wymagań związanych
  ze stanowiskiem pracy,
- umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
- znajomość zasad korzystania z platformy ePUAP.

3. Zakres wykonywanych zadań:
Organizowanie pracy i prowadzenie sekretariatu Wicedyrektorów Urzędu w tym:
- łączenie rozmów telefonicznych,
- prowadzenie terminarza spotkań,
- organizowanie narad i spotkań,
- obsługa elektronicznego obiegu dokumentów,
- monitorowanie obiegu dokumentów, w tym odpowiedzialność za prawidłowy
  i terminowy ich obieg,
- przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych komórek
  merytorycznych,
- gromadzenie i przechowywanie pism kierowanych do Wicedyrektorów Urzędu,
- gromadzenie pism Wicedyrektorów Urzędu,
- sporządzanie czystopisów pism Wicedyrektorów Urzędu oraz ich powielanie,
- wstępny podział korespondencji na odpowiednie piony.
- Pomoc w prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;
- Pomoc w koordynowaniu czynności  związanych z prowadzeniem rejestru zaproszeń;
- Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zadań
  realizowanych przez Wydział;
- Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z organizowaniem seminariów,
  konferencji i narad;
- Projektowanie i prowadzenie spraw związanych z usprawnieniem pracy Urzędu.
Dodatkowo:
  Pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem Kancelarii Urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
  Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
     wraz z klauzulą informacyjną,
f)  podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
     nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
     potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
     Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
     zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy
     z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
     (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze  w Wydziale Organizacyjnym”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania u operatora pocztowego. Oferty przesyłane fax-em nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 20 listopada 2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
 wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem
  art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 1260 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: nie wymagany,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy,
- znajomość przepisów i ustaw: o zasadach realizacji
  programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych
  z funduszy unijnych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych
  dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
  na lata 2014-2020,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zdolność analitycznego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
  (zwłaszcza MS Excel) oraz sprzętu biurowego,
- umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń,
  wytycznych, regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania
  wniosków na jej podstawie,
- umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność
  w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- dokładność i skrupulatność,
- umiejętność pracy w zespole,
- wiedza z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
  realizowanego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
  będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- Prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych
  oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji (we współpracy
  z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu);
- Bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz
  aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych;
- Przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych i ich aktualizacja;
- Opracowanie regulaminów konkursów dla poszczególnych Priorytetów
  Inwestycyjnych/Działań, dla których Urząd w ramach danego programu
  operacyjnego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej;
- Analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej
  regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych
  Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach EFS;
- Stały kontakt z właściwą Instytucją Zarządzającą (RPO WSL; PO WER)
  w zakresie opracowywania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania
  programów operacyjnych w Urzędzie;
- Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów
  i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa
  oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
- Prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji.
- Wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu,
  określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez
  Kierownika Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
    dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz                    
    z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
    pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
    potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
    Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku
    gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa
    w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
    (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 13 listopada 2018 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa na czas określony w związku z realizacją projektu
Termin realizacji projektu: od 01.12.2018 do 31.01.2020


w Zespole ds. Pośrednictwa Pracy i EURES
wchodzącym w skład
Wydziału Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 1260 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: zarządzanie zasobami ludzkimi,
  administracja, socjologia, pedagogika, psychologia
  lub pokrewne,
- staż pracy: 2 lata jako pośrednik pracy w pośrednictwie
  krajowym lub międzynarodowym i/lub doradca klienta pełniący
  funkcję pośrednika pracy i/lub wykonujący zadania EURES,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 1265, z późn. zm.),
- biegła obsługa komputera (znajomość programów Word, Exel
  oraz PowerPoint),
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki
  podejmowanych działań,
- otwartość na problemy innych, koncentracja
  i podzielność uwagi,
- odporność na stres, stabilność emocjonalna,
- zdolność logicznego myślenia,
- komunikatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań:
- udzielanie pomocy uczestnikom projektu poszukującym
  pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
  w kraju lub zagranicą,
- rozpoznawanie oczekiwań uczestników projektu
  w zakresie poszukiwanej pracy,
- współpraca z doradcą zawodowym, specjalistą
  ds. realizacji projektu oraz koordynatorem projektu,
- udostępnianie uczestnikom informacji nt. wolnych miejsc
  pracy zamieszczonych w CBOP oraz eures.europa.eu,
- pomoc uczestnikom projektu w doborze oferty pracy,
- przedstawianie możliwości uzyskania innej pomocy wobec
  braku propozycji odpowiedniej pracy z uwzględnieniem
  ustalonego profilu podczas diagnozy
  (PDP – plan działania w projekcie),
- współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy
  z województwa śląskiego,
- przygotowywanie korespondencji i udzielanie odpowiedzi
  na pisma wpływające do urzędu dotyczące aktywizowanych
  uczestników projektu,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań realizowanych
  na stanowisku pracy,
- organizacja spotkań rekrutacyjnych z pracodawcami
  zagranicznymi dla uczestników projektu,
- monitoring losów uczestników projektu.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy
  dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu
  oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona
  na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające
  wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby
    ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy
    lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
    z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
    osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw
   publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
   do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem
    sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię
    tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
    lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu
    Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień,
    o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy
    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
    (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. pośrednictwa Pracy i EURES wchodzącym w skład Wydziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania
w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
  się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym
  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
  oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 31 października 2018 r.


Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2005-08-12 12:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Kamińska
(2018-11-22 11:09:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X