Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w celu ich ponownego wykorzystywania na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

1.    Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
2.    Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
a)    udostępniona w systemie teleinformatycznym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zwanego dalej „Urzędem”, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
b)    udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji;
c)    udostępniona na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
3.    Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd, jest zobowiązany do podania:
a)    źródła danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach”;
b)    czasu (dzień, miesiąc, rok) wytworzenia informacji przez Urząd, o ile został on określony;
c)    czasu (dzień, miesiąc, rok) pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu.
4.    Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego dokonał ich przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o zmianie formy materiału pozyskanego z Urzędu.
5.    Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
6.    Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
7.    Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności:
a)    koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
b)    koszty elektronicznych nośników danych;
c)    czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).
8.    Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
9.    W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
10.    Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi.
11.    Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Wytworzył:
Arkadiusz Kaczor
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2016-10-03 09:49:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Kwaśnik
(2016-10-03 09:52:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki