Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, mail wup@wup-katowice.pl, tel. (032) 757-33-01.
W WUP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wup-katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

  • przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), 
  • przepisy z zakresu postępowania administracyjnego, 
  • przepisy z zakresu polityki rynku pracy, 
  • inne związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
  • dobrowolnie wyrażonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit c, art.6 ust. 1 lit e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO),
- wykonania zawartej z Panią/Panem umowy.

Pani/Pana dane nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Wytworzył:
Justyna Nowak
(2022-07-28)
Udostępnił:
Marcin Brzoska
(2022-07-28 12:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2022-07-29 07:30:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki