Praca za granicą

EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

EURES (EURopean Employment Services)  to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii) oraz innych uprawnionych organizacji na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działających w obszarze zatrudnienia.
Sieć EURES została powołana do życia przez Komisję Europejską w 1993 roku, aby w sposób praktyczny realizować swobodę przepływu pracowników. Wykaz aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem  EURES jest dostępny pod adresem: https://eures.praca.gov.pl/o-nas/podstawy-prawne
Głównym zadaniem EURES jest świadczenie usług dla poszukujących pracy z państw UE/EOG oraz pracodawców, którzy posiadają zarejestrowaną działalność na terenie UE i są zainteresowani pozyskaniem pracowników z innego państwa członkowskiego UE/EOG. Usługi EURES są świadczone w następujących obszarach:

  • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy,
  • wsparcie osób zainteresowanych mobilnością zawodową w poszukiwaniu pracy za granicą, a pracodawców w poszukiwaniu pracowników na terenie innych państw członkowskich UE/EOG,
  • umożliwienie poszukującym zatrudnienia oraz pracodawcom dostępu do informacji, doradztwo dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową,
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy (podstawowym narzędziem tej wymiany jest Portal Mobilności Zawodowej EURES).

W realizację tych zadań zaangażowanych jest ponad 900 doradców EURES na terenie całej Europy pochodzących ze służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Dane kontaktowe do wszystkich doradców EURES, jak również oferty pracy oraz informacje o warunkach życia i pracy są zamieszczone na Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu. Usługi świadczone dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne. Usługi EURES dla pracodawców świadczone przez inne podmioty niż publiczne, mogą podlegać opłacie.  


EURES – T
W regionach przygranicznych powstają specjalne struktury, tzw. EURES Transgraniczny (EURES-T). Są to
 międzyregionalne partnerstwa łączące regiony dwóch lub trzech krajów w jeden przygraniczny rynek pracy. Partnerstwa te stanowią część sieci EURES i są właściwie kolebką całej sieci. Warunkiem do powstania EURES-T jest duża mobilność zawodowa ludności w pasie przygranicznym, istnienie właściwej infrastruktury transportowej oraz chęć partnerów do współpracy. Główny cel jaki stawia sobie EURES-T to wolny przepływ pracowników w regionach przygranicznych. Pracownicy transgraniczni to pracownicy, którzy wykonują pracę na terytorium jednego państwa członkowskiego, ale mieszkają na terytorium innego państwa członkowskiego i co najmniej raz w tygodniu wracają do kraju zamieszkania.


EURES W POLSCE
Od wejścia Polski do UE w 2004 roku usługi EURES są świadczone również w Polsce. W każdym kraju UE/EOG działania sieci na poziomie krajowym koordynują Krajowe Urzędy Koordynacji EURES. W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji EURES pełni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
W skład kadry EURES na terenie Polski wchodzą doradcy EURES oraz asystenci EURES, którzy są zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy oraz wojewódzkich komendach oraz centrach edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
W każdym powiatowym urzędzie pracy można także skorzystać z usług wyznaczonego pracownika lub pracowników (najczęściej doradców klienta), którzy wykonują zadania EURES. Informacje na temat funkcjonowania sieci EURES w Polsce, w tym dane kontaktowe do kadry EURES oraz dostęp do baz zagranicznych ofert EURES, są zamieszczone na stronie www.eures.praca.gov.pl.


EURES-T BESKYDY
WUP w Katowicach aktywnie uczestniczy w Partnerstwie EURES-T Beskydy, które powstało 1 kwietnia 2008 r. na pograniczu polsko – czesko – słowackim. Powstanie formalnego Partnerstwa poprzedzone zostało czterema latami współpracy z instytucjami rynku pracy z Czech i Słowacji w ramach krajowych grantów EURES. Podstawowe cele Partnerstwa to dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym, przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie, przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami.

 

Wytworzył:
Aleksandra Kopczyk
(2021-11-15)
Udostępnił:
Marcin Brzoska
(2021-11-15 10:10:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2022-05-24 12:36:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki