☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Naczelnik Wydziału - Monika Hepner-Jaworska

Telefon: 032 757-33-41

e-mail: mhepner@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej składa się z:

- Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego, Metodyki i Przedsiębiorczości;

- Zespołu ds. Pośrednictwa Pracy i EURES.


Zespół ds Poradnictwa Zawodowego, Metodyki i Przedsiębiorczości

Kierownik Zespołu - Bogdan Wołowczyk

Telefon: 32 757-33-43

e-mail:bwolowczyk@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Do zadań Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego, Metodyki i Przedsiębiorczości należy w szczególności:

1)    realizacja działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla:

a)    pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
b)    pracowników instytucji działających w obszarze rynku pracy;

oraz prowadzenie stosownej dokumentacji;

2)    pozyskiwanie, tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego oraz gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego;
3)    współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy poprzez popularyzację idei uczenia się przez całe życie, upowszechnianie dobrych praktyk a także wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
4)    koordynowanie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia oraz promowanie poradnictwa zawodowego na terenie województwa;
5)    świadczenie poradnictwa zawodowego oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez:

a)    świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczenie usług poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
b)    świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców oraz ich pracowników;

6)    prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie;
7)    współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi  w harmonizowaniu kształcenia  i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, w tym odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji związanej z opiniowaniem kierunków kształcenia przez WRRP;
8)    opracowywanie, aktualizowanie i gromadzenie informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;
9)     we współpracy z powiatowymi urzędami pracy i akademickimi biurami karier opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w powiatowych urzędach pracy i w akademickich biurach karier oraz na terenie województwa;
10)    współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;
11)    współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką samozatrudnienia i przedsiębiorczości oraz promowanie samozatrudnienia wśród osób planujących karierę zawodową;
12)    udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Zespołu.


Zespół ds. Pośrednictwa Pracy i EURES:

Kierownik Zespołu - Grzegorz Zoń

Telefon: 32 757-33-54

e-mail:gzon@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Do zadań Zespołu ds. Pośrednictwa Pracy i EURES należy w szczególności:


1)    realizowanie działań w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy, w tym:

a)    realizowanie działań w zakresie krajowego pośrednictwa pracy wyłącznie o zasięgu ponadpowiatowym i we współpracy z właściwymi powiatowymi urzędami pracy,
b)    realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), w szczególności przez:

 - wspieranie i realizację zadań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES;

 - współpraca przy realizacji zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw;

2)    realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
3)    prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenie kontroli agencji zatrudnienia w zakresie określonym w przepisach dotyczących agencji zatrudnienia oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wykreślenia agencji z przedmiotowego rejestru;

4)    udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);  i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Zespołu.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 10:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-01-04 14:11:36)
 
 
ilość odwiedzin: 1835211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X