☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział ds. Rynku Pracy

Wydział ds. Rynku Pracy

 Naczelnik Wydziału - Grażyna Walasz

Telefon: 032 757-33-95

e-mail: gwalasz@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Wydział ds. Rynku Pracy składa się z:

1.  Zespołu ds. Programów Rynku Pracy

2.  Zespołu ds. Statystyki, Badań i Analiz


Zespół ds. Programów Rynku Pracy

Kierownik Zespołu - Paweł Durleta

Telefon: 032 757-33-83 

e-mail: pdurleta@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Programów Rynku Pracy wchodzącego w skład Wydziału ds. Rynku Pracy należy w szczególności:

1)     przygotowywanie projektu regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia oraz przedstawienie sposobu jego realizacji;
2)     sporządzanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
3)     sporządzanie propozycji podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z WRRP oraz monitorowanie poziomu wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wnioskowanie o dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
4)     promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
5)     konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
6)     inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
7)     realizacja programów rynku pracy finansowanych ze środków krajowych;   
8)     współdziałanie z WRRP w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
9)     pozyskiwanie informacji o dostępnych funduszach i programach pomocowych;
10)    przygotowywanie i realizacja projektów w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (z wyłączeniem EURES);
11)    koordynacja wdrażania projektów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji samorządu wojewódzkiego;
12)    inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy;
13)    koordynowanie prac związanych ze zleceniem działań aktywizacyjnych;
14)    koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
15)    inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
16)    współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży poprzez prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
17)    organizowanie konferencji i seminariów dotyczących problemów regionalnego rynku pracy;
18)    udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Zespołu.


Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz

Kierownik Zespołu - Izabela Sommer

Telefon: 032 757-33-86

e-mail:statystyka@wup-katowice.pl
          isommer@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Statystyki, Badań i Analiz wchodzącego w skład Wydziału ds. Rynku Pracy należy w szczególności:

1)    w zakresie wykonywania zadań dotyczących statystyki rynku pracy:

a)    realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w części dotyczącej obowiązków sprawozdawczych wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
b)    przygotowywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie informacji dotyczących wybranych segmentów rynku pracy dla innych podmiotów;
c)    tworzenie i aktualizacja bazy danych dotyczącej bezrobocia rejestrowanego;
d)    sporządzanie meldunku o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych oraz liczbie informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej, zgłaszanych do urzędów pracy oraz przekazywanie danych z meldunku do Ministerstwa właściwego do spraw pracy;
e)    prowadzenie dodatkowej działalności statystycznej-zgodnie z potrzebami Ministerstwa właściwego do spraw pracy lub Urzędu Statystycznego w Katowicach.

2)    w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań i analiz:

a)    sporządzanie informacji dotyczących regionalnego rynku pracy oraz upowszechnianie wyników badań i analiz rynku pracy;
b)    opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
c)    badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia;
d)    przygotowanie raz w roku na posiedzenie Sejmiku Województwa Śląskiego materiału „Rynek pracy w województwie śląskim”;
e)    współpraca przy tworzeniu regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
f)     badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnienie wyników tych badań;
g)    określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy oraz badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
h)    prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz;
i)     coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii WRRP, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;
j)     udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Zespołu.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 10:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sonia Zimończyk
(2018-08-03 13:32:13)
 
 
ilość odwiedzin: 1835245

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X