☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy -


w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek studiów – ekonomia, finanse, prawo, staż pracy: niewymagany,
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),  
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o samorządzie województwa,
 • wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wiedza na temat rynku pracy,
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • zdolności analityczne,
 • sumienność,
 • terminowość,
 • umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, realizowanych pod nadzorem WUP, współfinansowanych z EFS oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności,
 • prowadzenie rejestru postępowań administracyjnych,
 • gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie odpowiednich dokumentów do Zespołu ds. Kontroli w Katowicach (we współpracy z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS),
 • współpraca z Zespołami ds. Kontroli w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie, Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • realizacja zadań związanych z informowaniem rzecznika dyscypliny finansów publicznych (RDFP) o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w ramach EFS),
 • przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • wprowadzanie danych w zakresie realizowanych zadań do właściwych systemów informatycznych,
 • realizacja innych powierzonych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
 • praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscu realizacji projektów),
 • praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
 5. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
 6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 21 listopada 2022 lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

 

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS”

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
 • Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

 

Wytworzył:
Beata Kamińska
(2022-11-07)
Udostępnił:
Wioletta Pudełko
(2022-11-07 14:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Pudełko
(2022-11-07 14:43:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1085655