☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

- 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy -


w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),

 • wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek studiów – prawo, zarządzanie, socjologia,  politologia,

 • staż pracy: co najmniej 1 rok,

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),  

 • znajomość przepisów i ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027,

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych, znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących:  perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie: programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, umiejętność tworzenia dokumentów,

 • nieposzlakowana opinia,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (zwłaszcza MS Word) oraz sprzętu biurowego,

 • umiejętność analizy dokumentacji (m.in. ustaw, rozporządzeń, wytycznych, regulaminów) oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie,

 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,

 • odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność i systematyczność

 • w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 • dokładność i skrupulatność,

 • umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania Priorytetów Inwestycyjnych/Działań w ramach programów operacyjnych oraz opracowaniem ramowych planów ich realizacji (we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu),

 • bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,

 • przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja,

 • opracowanie regulaminów konkursów dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań, dla których Urząd w ramach danego programu operacyjnego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej,

 • analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań;

 • stały kontakt z właściwą Instytucją Zarządzającą w zakresie opracowywania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania programów operacyjnych w Urzędzie;

 • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;

 • prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji.

 • wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań Zespołu, określonych w regulaminie organizacyjnym zleconych przez Kierownika Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:

 • praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak i poza jego siedzibą,

 • praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,

 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

 • nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,

 5. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,

 6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 21 listopada 2022 lub przesyłać na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30

40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Programowania i Analiz wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS”

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 • wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,

 • Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

 

 

Wytworzył:
Beata Kamińska
(2022-11-07)
Udostępnił:
Wioletta Pudełko
(2022-11-07 14:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Pudełko
(2022-11-07 14:43:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1085655