☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Archiwum konkursów


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - Inspektor


w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w  Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych decyzją Pracodawcy nabór został anulowany.


Uzasadnienie:
W związku z planami oszczędnościowymi nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został anulowany.

 

Katowice, dnia 21.09.2020


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze


w Zespole ds. Wyboru Projektów 1
wchodzącym w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS
 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Wyboru Projektów 1, wchodzącego w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS zostanie zatrudniony Pan Michał Krawczyk zamieszkały w Będzinie.


Uzasadnienie wyboru:
Pan Michał Krawczyk uzyskał 49,34 punktów w skali od 20 do 50. Oceniany był pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 09.09.2020


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - Inspektor

w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP  
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Finansowej nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.


Uzasadnienie:
W związku z brakiem ofert, nabór na stanowisko inspektora w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP w Wydziale Obsługi Finansowej pozostaje nierozstrzygnięty.
 

Katowice, dnia 01.09.2020


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - Inspektor

w Zespole budżetowo-księgowym
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole budżetowo-księgowym, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Finansowej nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.


Uzasadnienie:
W związku z brakiem ofert, nabór na stanowisko inspektora w Zespole budżetowo-księgowym w Wydziale Obsługi Finansowej pozostaje nierozstrzygnięty.
 

Katowice, dnia 01.09.2020


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym
w skład Wydziału Obsługi Finansowej


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
- mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową w jednostce sektora finansów publicznych,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolności analityczne,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- dekretacja dokumentów księgowych,
- terminowe przygotowanie przelewów,
- rozliczanie wpłat od dłużników,
- naliczanie odsetek i potwierdzanie stanów księgowych w toku egzekucji,
- sprawdzanie dokumentów dot. wypłaty świadczeń z FGŚP,
- ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym,
- analiza zapisów na kontach i uzgadnianie sald,
- współpraca z komórką merytoryczną zajmującą się windykacją należności.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy, dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, 03.12.2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE
 
-  w pełnym wymiarze czasu pracy -
 
w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS
 
 
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: min. 1 rok na stanowisku związanym z obsługą projektów współfinansowanych z EFS, 
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 
- znajomość zasad rozliczania projektów EFS,
- biegła znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
- umiejętność redagowania pism urzędowych, 
- umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących zdarzeń finansowych w ramach projektów 
  współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PO WER, RPO WSL,
- weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń finansowych współfinansowanych 
  ze środków europejskich w ramach PO WER, RPO WSL,
- przekazywanie środków finansowych beneficjentom,
- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację 
  zadań współfinansowanych z EFS,
- przygotowywanie zestawień wydatków i zestawień środków odzyskanych w ramach 
  projektów współfinansowanych z EFS,
- opiniowanie pod względem finansowym oraz weryfikacja formalno-rachunkowa 
  harmonogramów płatności beneficjentów EFS,
- odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym: prowadzenie windykacji w trybie 
  postępowania egzekucyjnego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 
  o zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych w ramach PO WER, RPO WSL.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
 
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, 
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność 
  do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje 
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, 
    dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz 
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu 
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
    skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą 
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną 
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 
    skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
    o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 17 listopada 2020 r. lub przesyłać na adres: 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
 
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS”
 
 
7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane. 
 
8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
 
Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną 
  zdolność do czynności prawnych, 
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska 
  urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.
 
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu. 
 
 
Katowice, 04.11.2020 r.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

Poniżej link strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się ogłoszenie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-dyrektora-zakladu-poprawczego-i-schroniska-dla-nieletnich-w-pszczynie-lace

 

Katowice, dnia 22.09.2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Wyboru Projektów 1
 wchodzącym w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: co najmniej 1 rok  doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w zakresie
  funduszy europejskich,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru
  projektów na lata 2014-2020,
- znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów Word, Excel),
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- doświadczenie w zakresie funduszy europejskich,
- znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy unijnych,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym,
- umiejętność pracy w zespole,
- radzenie sobie ze stresem,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie naboru oraz weryfikacji braków co do warunków formalnych,
- określanie zakresu ewentualnych uzupełnień braków i kontakt w tym zakresie
   z wnioskodawcami,
- organizacja pracy Komisji Oceny Projektów, w tym pomoc dla ekspertów zewnętrznych,
- opracowanie list ocenianych projektów,
- ogłaszanie wyników konkursów w oparciu o zatwierdzone listy ocenionych projektów,
- przygotowanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych
   i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań zespołu,
- gromadzenie dokumentacji związanej z oceną złożonych wniosków,
- podpisywanie umów na dofinansowanie projektów,
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji
   rozpatrywanych przez Zarząd Województwa oraz Wojewódzką Radę Rynku Pracy,
- wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu zadań zespołu, określonych
  w regulaminie organizacyjnym zleconych przez Kierownika Zespołu ds. Wyboru Projektów 1.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
   i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
   do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
     za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
     niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
     skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Wyboru Projektów 1”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, 10 sierpnia 2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole budżetowo-księgowym wchodzącym
w skład Wydziału Obsługi Finansowej


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- staż pracy: niewymagany,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
- umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- samodzielność,
- komunikatywność,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów oraz wynagrodzeń.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
- przygotowywanie dyspozycji wypłat gotówkowych i bezgotówkowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w programie księgowym,
- rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników,
- obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
     za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
     niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
     skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole
budżetowo-księgowym wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”


 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
nie będą rozpatrywane.


8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
   do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 10 sierpnia 2020 r.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: min. 1 rok,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość przepisów:
  a. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
      pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7, z późn. zm.),
  b. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r.
      poz. 1460, z późn. zm.) w zakresie art.: 1 -13, 125 – 183, 316 – 398 oraz 758 -1040 k.p.c.,
  c. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Windows i MS Excel,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- kreatywność,
- dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętności analityczne.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- wzywanie dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń,
- pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie dokumentów oraz informacji o dłużniku
  i stanie jego majątku,
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań mających na celu dochodzenie zwrotu należności
  w postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowań o wyjawienie majątku dłużników,
- przygotowywanie wniosków oraz prowadzenie ich ewidencji w sprawach dotyczących określenia
  warunków zwrotu, odstępowania od dochodzenia oraz umarzania
  należności FGŚP,
- prowadzenie repertorium spraw sądowych i egzekucyjnych.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mieszczącego się przy  ul. Floriana 7,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
    W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz                    
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
     z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
     ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
     Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
     z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 06 sierpnia 2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym
w skład Wydziału Obsługi Finansowej


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
   wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
- mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową
  w jednostce sektora finansów publicznych,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolności analityczne,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- dekretacja dokumentów księgowych,
- terminowe przygotowanie przelewów,
- rozliczanie wpłat od dłużników,
- naliczanie odsetek i potwierdzanie stanów księgowych w toku egzekucji,
- sprawdzanie dokumentów dot. wypłaty świadczeń z FGŚP,
- ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym,
- analiza zapisów na kontach i uzgadnianie sald,
- współpraca z komórką merytoryczną zajmującą się windykacją należności.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mieszczącego
  się przy  ul. Floriana 7,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych
  i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz                    
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
     ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
     o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
     6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
     z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 06 sierpnia 2020 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP
wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Finansowej zostanie zatrudniona Pani Dominika Szymanek-Marchewka zamieszkała w Libiążu.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Dominika Szymanek-Marchewka uzyskała 47 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Katowice, dnia 29.04.2020


Informacja o wynikach naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze

Wicedyrektor WUP

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

Informujemy, że nabór został unieważniony.

Uzasadnienie:
Podstawą do unieważnienia naboru jest nieprecyzyjne określenie dotyczące wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku), dotyczących posiadania „co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy lub 3 lat wykonywania działalności gospodarczej
 o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska, 3 letniego stażu pracy na kierowniczych stanowiskach”.
Powyższe uniemożliwia przeprowadzenie prawidłowej oceny formalnej złożonych aplikacji.
 

Katowice, dnia 20.02.2020 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych, wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniona Pani Dominika Kokoszka zamieszkała w Katowicach.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Dominika Kokoszka
uzyskała 43 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 20.02.2020 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS,
wchodzącego w skład Wydziału Obsługi FinansowejInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Finansowej zostanie zatrudniona Pani Hanna Przewoźniak zamieszkała w Rudzie Śląskiej.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Hanna Przewoźniak uzyskała 45,75 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Katowice, dnia 14.01.2020 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Katowicach  wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniona Pani Gracja Drzewiecka zamieszkała w Sosnowcu.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Gracja Drzewiecka uzyskała 45,66 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Katowice, dnia 19.12.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -


w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym
w skład Wydziału Obsługi Finansowej

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- staż pracy: min. 3 lata pracy na stanowisku w księgowości,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
  wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
- doświadczenie w rozliczaniu/księgowaniu wpłat należności cywilnoprawnych,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolność analityczne,
- samodzielność,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- dekretacja dokumentów księgowych,
- terminowe przygotowanie przelewów,
- rozliczanie wpłat od dłużników,
- naliczanie odsetek i potwierdzanie stanów księgowych w toku egzekucji,
- wystawianie i wysyłka not odsetkowych i potwierdzeń sald,
- sprawdzanie dokumentów dot. wypłaty świadczeń z FGŚP,
- ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym,
- analiza zapisów na kontach i uzgadnianie sald,
- współpraca z komórką merytoryczną zajmującą się windykacją należności.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mieszczącego się przy  ul. Floriana 7,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz                    
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
     za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
     niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
     skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 16 marca 2020 r. lub przesłać na adres

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Obsługi Finansowej FGŚP wchodzącym w skład Wydziału Obsługi Finansowej”


7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
   do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 04 marca 2020 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Systemów Informatycznych EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Systemów Informatycznych EFS zostanie zatrudniony Pan Kamil Cebulski zamieszkały w Chorzowie.


Uzasadnienie wyboru:
Pan Kamil Cebulski uzyskał 45,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniany był pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.

 

Katowice, dnia 10.12.2019 r.

 


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze


w Wydziale Obsługi Projektów EFS
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Wydziale Obsługi Projektów EFS zatrudniona zostanie Pani Marzena Nowak zamieszkała
w Dąbrowie Górniczej.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Marzena Nowak
uzyskała 43,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana
w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 24.10.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 KatowiceOGŁASZA NABÓR NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wicedyrektor WUP

- w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
-    wykształcenie: wyższe,
-    co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub 3 lata wykonywania
     działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska, 3 letni staż pracy
     na kierowniczych stanowiskach,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o samorządzie województwa,
-    znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
-    znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
-    znajomość ustawy o Finansach Publicznych,
-    znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących perspektywy finansowej
     2014-2020 w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
     oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
-    nieposzlakowana opinia,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
-    zdolności organizacyjne,
-    elastyczność w działaniu oraz gotowość do wdrażania nowych rozwiązań,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
-    umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność konstruktywnego radzenia sobie
     w sytuacji stresu,
-    umiejętność podejmowania decyzji,
-    mile widziane doświadczenie z zakresu zamówień publicznych.

3.    Do zakresu zadań należy w szczególności:
-    nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz odpowiedzialność
     za ich merytoryczną działalność i wydatkowane środki finansowe,
-    nadzór i koordynacja określonych przez Dyrektora zagadnień merytorycznych,
-    podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących
     przed skierowaniem ich do podpisu Dyrektora,
-    podpisywanie korespondencji wychodzącej w ramach stosownych pełnomocnictw i upoważnień,
-    występowanie do Dyrektora z wnioskami w sprawach dotyczących czynności z zakresu
     prawa pracy w stosunku do naczelników/kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych
     i podległych pracowników,
-    reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji na podstawie
     udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
-    praca administracyjno-biurowa,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek organizacyjnych Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
     i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
     do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
        z klauzulą informacyjną,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej
        zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
        z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
        ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
        Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
        z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
        o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 04 lutego 2020 roku lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze – Wicedyrektor WUP”

 

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
     ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
     pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
     Regulamin przeprowadzania  naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
     stanowiska urzędnicze w Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 24 stycznia 2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych
 wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów – prawo, ekonomia, finanse, administracja,
- staż pracy: min. 2 lata, w tym min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
  w pracy związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
- znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej
  organizacji własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych w zakresie należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych
  na realizację projektów, realizowanych pod nadzorem WUP, współfinansowanych z EFS
  oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków,
  a także odsetki od tych środków i od tych należności,
- prowadzenie rejestru postępowań administracyjnych,
- gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie
  i przekazywanie odpowiednich dokumentów do Zespołu ds. Kontroli w Katowicach (we współpracy
  z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS),
- współpraca z Zespołami ds. Kontroli w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie,
  Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS
  w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
- realizacja zadań związanych z informowaniem rzecznika dyscypliny finansów publicznych (RDFP)
  o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (w ramach EFS),
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania okresowych sprawozdań
  z realizacji powierzonych zadań,
- wprowadzanie danych w zakresie realizowanych zadań do właściwych systemów informatycznych,
- realizacja innych powierzonych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi
  postępowaniami administracyjnymi),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
    dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz                    
    z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
    pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
    niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
    lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
    skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Postępowań Administracyjnych wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
   nie będą rozpatrywane.


8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną
   zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 14 stycznia 2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
-    wykształcenie wyższe - preferowany kierunek studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość,
-    staż pracy: min. 2 lata,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o finansach publicznych,
-    znajomość ustawy ordynacja podatkowa,
-    znajomość ustawy o rachunkowości,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
-    znajomość zasad rozliczania projektów EFS,
-    biegła znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
-    umiejętność redagowania pism urzędowych,
-    umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność.

3.    Zakres wykonywanych zadań:
-    prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących zdarzeń finansowych w ramach  projektów
     współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PO WER, RPO WSL,
-    weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń finansowych współfinansowanych
     ze środków europejskich w ramach PO WER, RPO WSL,
-    przekazywanie środków finansowych beneficjentom,
-    planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację
     zadań współfinansowanych z EFS,
-    przygotowywanie zestawień wydatków i zestawień środków odzyskanych w ramach  
     projektów współfinansowanych z EFS,
-    opiniowanie pod względem finansowym oraz weryfikacja formalno-rachunkowa        
     harmonogramów płatności beneficjentów EFS,
-    odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym: prowadzenie windykacji w trybie   
     postępowania egzekucyjnego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
     o zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
-    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
     w Katowicach,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
     uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
     i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
        dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
        z klauzulą informacyjną,
f)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
        pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
        za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
        skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
        nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
        potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
        Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
        zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
        21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282
        z późn. zm.).Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
w terminie do dnia 31.12.2019 r. lub przesyłać na adres:
 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS"
 


7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu
     za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych
     oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
     osobowych – klauzula informacyjna,
-    Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
     w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 16 grudnia 2019 r.

 


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze
Naczelnika


Wydziału Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym Naczelnika w  Wydziale Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych zostanie zatrudniony Pan Artur Rosiński zamieszkały w Rokitnie Szlacheckim.


Uzasadnienie wyboru:
Pan Artur Rosiński
uzyskał 42 punkty w skali od 20 do 50. Oceniany był pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 16.09.2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS
 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie  wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniona Pani Magdalena Pietrulewicz zamieszkała w Wręczycy Wielkiej.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Magdalena Pietrulewicz
uzyskała 38 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Katowice, dnia 06.09.2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole Prawnym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole Prawnym zostanie zatrudniona Pani Karolina Dziechciarz-Nawratel zamieszkała w Dąbrowie Górniczej.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Karolina Dziechciarz-Nawratel uzyskała 44,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 05.09.2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Katowicach  wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniona Pani Agnieszka Nowak zamieszkała w Czeladzi.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Agnieszka Nowak uzyskała 47,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 02.09.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
 wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów – ekonomia, finanse, prawo, europeistyka,
- staż pracy: 2 lata, w tym co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej
  z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego (preferowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją
  i rozliczaniem projektów), potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji
  własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu
  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- prowadzenie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji o nieprawidłowościach
  w wykorzystywaniu środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach w realizacji
  projektów, z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości, do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do właściwych systemów informatycznych,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami
  na miejscu realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
  do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
     ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację
     o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy
     przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
     skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282
     z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Katowicach wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
nie będą rozpatrywane
.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
   do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Katowice, dnia 19 listopada 2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Systemów Informatycznych EFS

 


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie średnie,
- staż pracy: 2 lata,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących perspektywy
  finansowej 2012-2020 w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Exel) urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence
  na poziomie podstawowym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
- dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- zdolności analityczne,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej,
- sprawność działania i bardzo dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przetwarzanie danych w systemach informatycznych w ramach programów operacyjnych,
- obsługa merytoryczna systemów informatycznych w ramach programów operacyjnych poprzez
  pełnienie funkcji Administratora Merytorycznego Instytucji, w tym m.in.: zarządzanie
  uprawnieniami użytkowników, wykonywanie kopii bezpieczeństwa wersji elektronicznej
  uprawnień, bieżące wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z systemów,
  obsługa narzędzi raportujących, zarządzanie jakością wprowadzanych danych,
  obsługa zgłoszeń problemów z działaniem systemów,
- przygotowywanie szczegółowych procedur/instrukcji dotyczących wdrażania programów
  operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczących zadań Zespołu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
     z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
     pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
     skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną
     datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
     potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu
     Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
     zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia
     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r.,
     poz. 1282 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze
w Zespole ds. Systemów Informatycznych EFS”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
nie będą rozpatrywane.


8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
   do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 19 listopada 2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniony Pan Robert Kępa zamieszkały w Kłomnicach.


Uzasadnienie wyboru:
Pan Robert Kępa uzyskał 42,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniany był pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.

Katowice, dnia 08.08.2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Pośrednictwa Pracy i EURES
wchodzącym w skład Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Pośrednictwa Pracy i EURES wchodzącym w skład Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zostanie zatrudniona Pani Ewa Klenczar zamieszkała w Bieruniu.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Ewa Klenczar uzyskała 47,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Katowice, dnia 30.07.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE


-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Częstochowie
wchodzącym w skład Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: prawo, administracja, zarządzanie, filologia angielska
  lub germańska,
- staż pracy: nie jest wymagany,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady dotyczącego jego wykonywania nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku,
- umiejętność obsługi komputera w tym programów MS Office, Excel i urządzeń biurowych,
- biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- dobra organizacja pracy,
- komunikatywność,
- sumienność i dokładność,
- umiejętność redagowania pism urzędowych


3. Zakres wykonywanych zadań:
Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy
o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
  w tym obsługa osób bezrobotnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach
  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- wprowadzanie do systemów danych umożliwiających generowanie dokumentów
  w sprawach osób zarejestrowanych,
- korespondencja z zagranicznymi instytucjami właściwymi i wymiana informacji
  dot. spraw świadczeń z tytułu bezrobocia na odpowiednich formularzach.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w oddziale zamiejscowym w Częstochowie
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie
  uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
     i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
     dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f)  podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
     za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
h) skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
     niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
     lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
i) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
     z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 29 października 2019 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
w Częstochowie wchodzącym w skład Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego”


 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
nie będą rozpatrywane.


8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 18 października 2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli EFS

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
  (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów – ekonomia, finanse, prawo, europeistyka, zarządzanie,
- staż pracy: min. 5 lat na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,
  potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- kompleksowa teoretyczna i praktyczna wiedza na temat wdrażania Europejskiego
  Funduszu Społecznego, w tym w szczególności na temat procedur kontrolnych,
  procedur administracyjnych dotyczących odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi
  w ramach projektów współfinansowanych z EFS, procedur dotyczących raportowania
  o nieprawidłowościach w ramach projektów współfinansowanych z EFS, procedur
  dotyczących zwalczania i zapobiegania występowaniu nadużyć finansowych,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy w zespole, w tym umiejętność sprawnej organizacji pracy podległych osób
  i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad sposobem przeprowadzania bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad sposobem przeprowadzania wizyt monitoringowych,
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad realizacją zadań związanych ze  sporządzaniem informacji o wykrytych nieprawidłowościach
  w realizacji projektów, z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości,
  do właściwych instytucji,
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad sposobem realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem powstaniu
  nadużyć finansowych,
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad sposobem rozpatrywania skarg na realizację projektów współfinansowanych z EFS,
  wdrażanych pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach,
- współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie nadzoru merytorycznego oraz formalnego
  nad sposobem prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących środków podlegających
  zwrotowi w ramach projektów współfinansowanych z EFS, wdrażanych pod nadzorem
  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- udział w tematycznych spotkaniach, konferencjach itp., w tym ich prowadzenie
  w zakresie merytorycznym, dotyczącym Wydziału,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa zarówno w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
  jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscu
  realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
  do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
    i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f)  podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
    do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
    z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
    ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
    Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
    z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 17 października 2019 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli EFS”

 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie,
nie będą rozpatrywane.


8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
  pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze


w Zespole ds. Kontroli w Katowicach
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Katowicach  wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniony Pan Uladzislau Yafimau zamieszkały w Katowicach.


Uzasadnienie wyboru:
Pan Uladzislau Yafimau
uzyskał 46,66 punktów w skali od 20 do 50. Oceniany był pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.
 

Katowice, dnia 04.07.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKA URZĘDNICZE


- 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy –

w Wydziale Obsługi Projektów EFS


 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów: administracja publiczna, ekonomia,
- staż pracy: 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w Publicznych Służbach Zatrudnienia lub związany
  z rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość zagadnień związanych z programami operacyjnymi w ramach Europejskiego Funduszu
  Społecznego wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
- biegła obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji
  własnego czasu pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- obsługa realizowanych projektów w ramach programów operacyjnych wdrażanych przez Wojewódzki
  Urząd Pracy w  Katowicach w okresie programowania 2014-2020 w tym: przygotowywanie aneksów
  do zawartych umów, analiza zgłaszanych zmian w realizowanych projektach, weryfikacja
  formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosków beneficjenta o płatność, obsługa danych osobowych
  uczestników projektów, bieżące kontakty z Beneficjentami,
- gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami w ramach programów operacyjnych
  wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Katowicach;
- wprowadzanie danych do systemów informatycznych w ramach wdrażanych programów operacyjnych;
- współpraca z komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi we wdrażaniu programów operacyjnych
  wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Katowicach.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy
    stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
    z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f)  podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
    do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
    skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
    nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną
    przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
    skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach w terminie do dnia 30 września 2019 r. lub przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi projektów EFS”
 

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 19 września 2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze


w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS
wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Programowania i Analiz EFS  wchodzącym w skład Wydziału Zarządzania EFS zatrudniona zostanie Pani Angelika Kokora zamieszkała w Jastrzębiu-Zdroju.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Angelika
Kokora uzyskała 41,33 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.

Katowice,  03.06.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Naczelnik Wydziału Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych

- w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
-    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
-    wykształcenie: wyższe,
-    co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub 3 lata wykonywania
     działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska,
-    znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
-    znajomość ustawy o samorządzie województwa,
-    znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
-    znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
-    znajomość dokumentów programowych, zasad i wytycznych dotyczących perspektywy
     finansowej 2014-2020 w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
     2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
-    nieposzlakowana opinia,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
-    zdolności organizacyjne,
-    elastyczność w działaniu oraz gotowość do wdrażania nowych rozwiązań,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
-    umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność konstruktywnego radzenia sobie
     w sytuacji stresu,
-    umiejętność podejmowania decyzji,
-    mile widziane doświadczenie z zakresu logistyki, informatyki oraz zamówień publicznych.


3.    Do zakresu zadań należy w szczególności:
-    nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległego Wydziału Logistyki,
     Informatyki i Zamówień Publicznych, składającego się z Zespołu ds. Informatyki oraz
     Zespołu ds. Zamówień Publicznych,
-    podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu
     działania komórki organizacyjnej,
-    przygotowywanie rocznych planów pracy i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
-    opracowywanie projektów regulaminów i aktów wewnętrznych dotyczących zadań komórki
     organizacyjnej oraz ich aktualizacja,
-    wydawanie poleceń i dyspozycji podległym pracownikom,
-    umożliwienie rozwoju zawodowego podległych pracowników,
-    udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu
     procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych,
-    merytoryczna i formalna kontrola pracy komórki organizacyjnej,
-    dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności
     nowoprzyjętych,
-    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowywania
     materiałów, informacji i opinii,
-    współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie kształtowania i realizacji
     polityki rynku pracy.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
-    praca administracyjno-biurowa,
-    praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
-    współpraca w ramach komórek organizacyjnych Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
-    praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
     i szkodliwych warunków pracy,
-    nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
     do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    CV,
b)    list motywacyjny,
c)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i staż pracy, stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e)    podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz
        z klauzulą informacyjną,
f)     podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu
        pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
        ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
       lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
        nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu
        potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
        Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h)    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
        zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
        z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
        poz. 1282 z późn. zm.).
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Logistyki, Informatyki i Zamówień Publicznych.

7.    Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    wzór oświadczenia osoby, że nie była karana za przestępstwa popełnione
     umyślnie ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada
     pełną zdolność do czynności prawnych,
-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
     osobowych – klauzula informacyjna, Regulamin przeprowadzania naboru na wolne
     stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
     w Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 

Katowice, dnia 20 sierpnia 2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
-  w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów – ekonomia, finanse, prawo, europeistyka,
- staż pracy: 2 lata, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z wdrażaniem
  programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  (preferowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją i rozliczaniem projektów), potwierdzone
  stosownym zaświadczeniem lub innym dokumentem,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu
  pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
  Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
  2014-2020, zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- prowadzenie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu
  środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach w realizacji projektów,
  z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości, do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do właściwych systemów informatycznych,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w filii w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscu
  realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków
  pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń  
  biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
   z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
   do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
h) skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
   niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
   ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
i) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
   z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
   samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”

7.Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
  urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 12 sierpnia 2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
-  w pełnym wymiarze czasu pracy -
w Zespole prawnym


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- kierunek studiów – prawo,
- staż pracy: co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z obsługą
  prawną lub zamówieniami publicznymi,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- znajomość zasad oraz umiejętność prowadzenia zamówień publicznych współfinansowanych ze środków
  unijnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- wysoka kultura osobista,
- sumienność i terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu
  pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- komunikatywność,
- zaangażowanie w pracę.

3. Zakres wykonywanych zadań:
Prowadzenie spraw w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, w szczególności:
- sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów
  w zakresie realizacji Programów EFS,
- udzielanie konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie realizacji Programów EFS,
- przygotowywanie projektów opinii prawnych w zakresie realizacji programów EFS,
- przygotowywanie projektów pism procesowych oraz innych dokumentów w zakresie realizacji Programów EFS,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach.
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych
  warunków pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku,
  do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony
   świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię z odbytego stażu/praktyki
   oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
   do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub informację o niekaralności
   z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed złożeniem,
   ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół ds. Kadr i Szkoleń
   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
h) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
   z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
   samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r. lub przesyłać na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole Prawnym”

7. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 9 sierpnia 2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

-  w pełnym wymiarze czasu pracy -

w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),
- wykształcenie wyższe,
- preferowany kierunek studiów – ekonomia, finanse, prawo, europeistyka,
- staż pracy: co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z wdrażaniem programów
  współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  (preferowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją i rozliczaniem projektów), potwierdzone
  zaświadczeniem od pracodawcy,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- wiedza na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wiedza na temat rynku pracy,
- znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- zdolności analityczne,
- sumienność,
- terminowość,
- umiejętność pracy zespołowej, jak i samodzielnej, w tym umiejętność sprawnej organizacji własnego czasu
  pracy i ustalania zadań priorytetowych,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- przeprowadzanie bieżących kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
  Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
  2014-2020, zgodnie z rocznymi planami kontroli,
- prowadzenie wizyt monitoringowych,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w wyniku podjęcia informacji o nieprawidłowościach w wykorzystywaniu
  środków pomocowych,
- sporządzanie informacji o wykrytych podczas kontroli nieprawidłowościach w realizacji projektów,
  z uwzględnieniem charakteru i wagi nieprawidłowości, do właściwych instytucji,
- przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania rocznych planów kontroli,
- opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
- wprowadzanie danych dotyczących realizowanych zadań do właściwych systemów informatycznych,
- realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością komórki organizacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno-biurowa w filii w Częstochowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach, jak i poza jego siedzibą (delegacje w związku z prowadzonymi kontrolami na miejscu
  realizacji projektów),
- praca z monitorem komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- współpraca w ramach komórek Urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi,
- praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków
  pracy,
- nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń  
  biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
   i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, dopuszcza się opinię
   z odbytego stażu/praktyki oraz umowy cywilno-prawne,
e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
   do czynności prawnych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
h) skarbowe, lub informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
   niż 6 m-cy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza lub Zespół
   ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
i) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać
   z uprawnień, o których mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
   samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. lub przesyłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Kontroli w Częstochowie wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS”

7.Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na III piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Inne informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia osoby, że nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wzór oświadczenia osoby, że korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna,
- Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
  urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Katowice, dnia 19 lipca 2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Obsługi Projektów EFS

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowiskach urzędniczych
w Wydziale Obsługi Projektów EFS
zatrudnione zostaną następujące osoby:

Katarzyna Michelson zamieszkała w Czeladzi.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Katarzyna Michelson uzyskała 44,66 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana
w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.


Monika Naporowska zamieszkała w Dąbrowie Górniczej.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Naporowska uzyskała 47 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana
w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.

 

Katowice, dnia 22.03.2019 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze

w Zespole ds. Kontroli w Bielsku-Białej
wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS


 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na stanowisku urzędniczym w Zespole ds. Kontroli w Bielsku-Białej  wchodzącym w skład Wydziału Kontroli EFS zostanie zatrudniona Pani Grażyna Meres zamieszkała w Bystrej.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Grażyna Meres uzyskała 43,67 punktów w skali od 20 do 50. Oceniana była pod względem ściśle określonych kryteriów: elementy profilu osobowego, wiedza wymagana w ogłoszeniu, treść i poprawność wypowiedzi, a także autoprezentacja.

 

Katowice, dnia 22.03.2019 r.

Wytworzył:
Krzysztof Kwaśnik
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2019-06-17 07:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Kamińska
(2021-01-19 15:07:22)
 
 
liczba odwiedzin: 2225246

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X