☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Obsługi Projektów EFS

Wydział Obsługi Projektów EFS

Naczelnik Wydziału - Renata Łuczak

e-mail: rluczak@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 10

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Zastępca Naczelnika Wydziału - Damian Łukasik

e-mail: dlukasik@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 87

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30


Wydział Obsługi Projektów EFS składa się z:

- Zespołu ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych;
- Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 1;
- Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 2.


Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych

Kierownik Zespołu - Michał Zamojski

e-mail: mzamojski@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 16

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Projektów EFS należy prowadzenie spraw związanych z wyborem, wdrażaniem oraz obsługą projektów pozakonkursowych programów operacyjnych, w szczególności:

1)    przeprowadzenie naboru projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
2)    ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych składanych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
3)    przygotowywanie umów i decyzji o dofinansowaniu projektów z beneficjentami projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
4)    obsługa projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 (w tym m.in.: analiza zmian do projektów, przygotowanie aneksów umów i decyzji o dofinansowaniu projektów, weryfikacja formalno - rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność, obsługa danych osobowych uczestników projektów, bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych);
5)    prowadzenie rejestru umów w ramach projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 nadzorowanych przez Urząd;
6)    gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 (w tym umowy i decyzje o dofinansowaniu projektów wraz z aneksami, wnioski o dofinansowanie projektów, wnioski o płatność);
7)    gromadzenie danych w systemie monitorowania w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
8)    wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020);
9)    opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
10)   rozliczanie z beneficjentami umów lub decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
11)   wystawianie na rzecz beneficjentów projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 dyspozycji przekazania środków finansowych;
12)   uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji Opisu funkcji i procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz opisu funkcji i procedur w ramach PO WER, w części dotyczącej zadań Zespołu;
13)   opracowywanie i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER oraz Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, w części dotyczącej zadań Zespołu.                                              


Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 1

Kierownik Zespołu - Sylwia Krawczyk-Smagór
 

Telefon: 032 757 33 49

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 1 wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Projektów EFS należy prowadzenie spraw związanych z obsługą zatwierdzonych do realizacji projektów konkursowych programów operacyjnych, w szczególności:

1)    obsługa projektów konkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 - analiza zmian do projektów, przygotowanie aneksów umów, bieżąca współpraca z beneficjentami, rozliczanie umów o dofinansowanie projektów w tym: weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność, obsługa danych osobowych uczestników projektów;
2)    wystawianie dyspozycji przekazania środków finansowych beneficjentom;
3)    uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji Opisu funkcji i procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz opisu funkcji i procedur w ramach PO WER;
4)    uczestnictwo w opracowaniu i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER oraz Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
5)    gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów konkursowych (w tym umowy o dofinansowanie projektów wraz z aneksami, wnioski o dofinansowanie projektów, wnioski o płatność);
6)    gromadzenie danych w systemie monitorowania w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
7)    wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020);
8)    opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu.


Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 2

Kierownik Zespołu - Urszula Plaga

e-mail: uplaga@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 92

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Zastępca Kierownika Zespołu - Mateusz Cieniawa

e-mail: mcieniawa@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 92

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych 2 wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Projektów EFS należy prowadzenie spraw związanych z obsługą zatwierdzonych do realizacji projektów konkursowych programów operacyjnych, w szczególności:

1)    obsługa projektów konkursowych w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 - analiza zmian do projektów, przygotowanie aneksów umów, bieżąca współpraca z beneficjentami, rozliczanie umów o dofinansowanie projektów w tym: weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosków o płatność, obsługa danych osobowych uczestników projektów;
2)    wystawianie dyspozycji przekazania środków finansowych beneficjentom;
3)    uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji Opisu funkcji i procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
4)    uczestnictwo w opracowaniu i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
5)    gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów konkursowych (w tym umowy o dofinansowanie projektów wraz z aneksami, wnioski o dofinansowanie projektów, wnioski o płatność);
6)    gromadzenie danych w systemie monitorowania w ramach RPO WSL 2014 - 2020;
7)    wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach RPO WSL 2014 - 2020);
8)    opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu.


Do zadań Wydziału Obsługi Projektów EFS należy udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału.

Bieżąca współpraca z IZ RPO WSL, zgodnie z zakresem powierzonym w odrębnych dokumentach dotyczących realizacji RPO WSL 2014-2020.
 

Wytworzył:
Agnieszka Honysz
Udostępnił:
Magdalena Moryson
(2014-11-04 12:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-11-29 07:33:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2001543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X