☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Wyboru Projektów EFS

Naczelnik Wydziału - Tomasz Czarski

Telefon: 32 757 33 22

 e-mail: tczarski@wup-katowice.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału - Bożysława Palej

Telefon: 32 757 32 64

 e-mail: bpalej@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Wydział Wyboru Projektów EFS składa się z:

- Zespołu ds. Wyboru Projektów 1;

- Zespołu ds. Wyboru Projektów 2.

 


Zespół ds. Wyboru Projektów 1

Kierownik Zespołu - Agnieszka Słącz

Telefon: 32 757 34 76

e-mail:aslacz@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Wyboru Projektów 1 wchodzącego w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS należy prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER, w szczególności:

1)   weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem oczywistych omyłek i braków formalnych;
2)   weryfikacja fiszek projektowych wniosków;
3)   prowadzenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinie właściwej dla obszaru wdrażanego w ramach PO WER;
4)   informowanie wnioskodawców o przysługującym im prawie do złożenia odwołania w formie protestu;
5)   organizacja pracy Komisji Oceny Projektów;
6)   opracowanie list ocenionych projektów dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach pracy KOP;
7)   ogłaszanie wyników konkursów w oparciu o zatwierdzone listy ocenionych projektów, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.);
8)   gromadzenie dokumentacji związanej z weryfikacją poprawności wniosku o dofinansowanie projektów oraz pozostałymi etapami oceny;
9)   przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER;
10)  prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER;
11)  opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
12)  wprowadzanie danych do systemów informatycznych w ramach programów operacyjnych;
13)  przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Zespołu;
14)  ogłaszanie konkursów w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań wdrażanych przez Urząd ze środków EFS.


Zespół ds. Wyboru Projektów 2

p.o. Kierownika Zespołu - Mateusz Cieniawa

Telefon: 32 757 34 76

e-mail:mcieniawa@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Wyboru Projektów 2 wchodzącego w skład Wydziału Wyboru Projektów EFS należy prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER, w szczególności:

1)   weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem oczywistych omyłek i braków formalnych;
2)   weryfikacja fiszek projektowych wniosków;
3)   prowadzenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinie właściwej dla obszaru wdrażanego w ramach PO WER;
4)   informowanie wnioskodawców o przysługującym im prawie do złożenia odwołania w formie protestu;
5)   organizacja pracy Komisji Oceny Projektów;
6)   opracowanie list ocenionych projektów dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach pracy KOP;
7)   ogłaszanie wyników konkursów w oparciu o zatwierdzone listy ocenionych projektów, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.);
8)   gromadzenie dokumentacji związanej z weryfikacją poprawności wniosku o dofinansowanie projektów oraz pozostałymi etapami oceny;
9)   przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER;
10)  prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER;
11)  opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
12)  wprowadzanie danych do systemów informatycznych w ramach programów operacyjnych;
13)  przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań zespołu;
14)  ogłaszanie konkursów w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań wdrażanych przez Urząd ze środków EFS.


Do zadań Wydziału Wyboru Projektów EFS należy udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału.

Bieżąca współpraca z IZ RPO WSL, zgodnie z zakresem powierzonym w odrębnych dokumentach dotyczących realizacji RPO WSL 2014 - 2020.

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Moryson
(2014-11-04 10:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-01-07 08:37:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1835220

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X