☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Zarządzania EFS

Naczelnik Wydziału - Piotr Kucharski

 e-mail: pkucharski@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 99

 

Zastępca Naczelnika Wydziału  - Michał Laczmański

e-mail:mlaczmanski@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 34 04

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Wydział Zarządzania EFS składa się z:

- Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS;

- Zespołu ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej;

- Zespołu ds. Promocji i Informacji.

 


Zespół ds. Programowania i Analiz EFS

Kierownik Zespołu - Kesja Kwaśniewska

e-mail:kkwasniewska@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 39

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1)   prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach programów operacyjnych oraz opracowanie ramowych planów ich realizacji (we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu);
2)   bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych;
3)   przygotowanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, kryteriów wyboru projektów oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
4)   przygotowanie i aktualizacja Opisu funkcji i procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Opisu funkcji i procedur w ramach PO WER w Województwie Śląskim oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
5)   opracowanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
6)   przygotowywanie i aktualizacja innych niż ww. dokumentów wdrożeniowych i szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
7)   opracowanie pakietów aplikacyjnych dla naborów/konkursów w ramach RPO WSL2014 - 2020 oraz PO WER, dla których Urząd pełni rolę Instytucji Pośredniczącej wramach danego programu operacyjnego oraz ich przedkładanie do weryfikacji właściwej Instytucji Zarządzającej zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w odrębnych dokumentach;
8)   analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań /Poddziałań w ramach EFS;
9)   bieżąca współpraca z właściwą Instytucją Zarządzającą w zakresie opracowania i modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania programów operacyjnych w Urzędzie oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
10)  opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa Śląskiego oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
11)  prowadzenie działań wynikających z Planów ewaluacji PO WER i RPO WSL 2014 - 2020, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą PO WER / RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych i/lub zlecanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie.

 


Zespół ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej

Kierownik Zespołu - Aleksandra Kotala-Palka

Telefon: 32 757 33 12

e-mail:akotala@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1)   monitoring Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań (dotyczących wdrażania EFS),w szczególności przygotowywanie w trybie określonym przez właściwe Instytucje Zarządzające sprawozdań z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań, informacji kwartalnych oraz innych informacji nt. realizacji zadań w ramach programów operacyjnych;
2)   zarządzanie alokacją w ramach programów operacyjnych (z wyłączeniem Pomocy Technicznej), w tym m.in. zarządzanie limitem dostępnych do zakontraktowania środków;
3)   gromadzenie danych zbiorczych dotyczących poszczególnych projektów niezbędnych do celów ewaluacji programów operacyjnych (on-going i ex-post);
4)   przetwarzanie danych w systemach informatycznych w ramach programów operacyjnych;
5)   opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
6)   koordynacja działań w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej od wyników oceny projektów w zakresie wskazanym w Porozumieniu w sprawie realizacji PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020;
7)   przygotowywanie szczegółowych procedur/instrukcji dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Zespołu;
8)   aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 w zakresie finansowym.
 

 


Zespół ds. Promocji i Informacji

Telefon: 32 757 33 11, 32 757 33 57

p.o. Kierownika Zespołu  - Aleksandra Zaręba

e-mail:azareba@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 57

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Promocji i Informacji wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1)   planowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań EFS wdrażanych przez Urząd;
2)   współpraca z IZ RPO WSL w ramach formułowania Rocznego Planu Działań (RPD) w zakresie informacji i promocji dla RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER w zakresie Urzędu;
3)   przygotowanie wkładów do sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER 2014-2020;
4)   prowadzenie Punktu Kontaktowego EFS;
5)   prowadzenie i aktualizacja stron internetowych Urzędu z zakresu EFS, w szczególności strony Urzędu, Serwisu RPO WSL 2014-2020 oraz Portalu Funduszy Europejskich;
6)   przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFS w ramach PO WER;
7)   realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej w zakresie informacji i promocji;
8)   koordynacja Planów Pomocy Technicznej/sporządzanie wniosków w ramach Pomocy Technicznej programów operacyjnych współfinansowanych z EFS realizowanych przez komórki merytoryczne w Urzędzie;
9)   przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań zespołu;
10)  informowanie o rozpoczęciu konkursów i naborów wniosków w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań wdrażanych przez Urząd ze środków EFS (opracowanie i publikowanie ogłoszeń o konkursach).

 


Do zadań Wydziału Zarządzania EFS należy udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału.

Bieżąca współpraca z IZ RPO WSL oraz IZ PO WER, zgodnie z zakresem powierzonym w odrębnych dokumentach dotyczących realizacji RPO WSL 2014 - 2020 oraz PO WER.

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2014-10-31 13:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2018-07-11 09:23:47)
 
 
ilość odwiedzin: 1835250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X