☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Zarządzania EFS

Wydział Zarządzania EFS

Naczelnik Wydziału - Piotr Kucharski

 e-mail: pkucharski@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 99

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Zastępca Naczelnika Wydziału  - Michał Łaczmański

e-mail:mlaczmanski@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 34 04

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Wydział Zarządzania EFS składa się z:

- Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS;

- Zespołu ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej;

- Zespołu ds. Promocji i Informacji.

 


Zespół ds. Programowania i Analiz EFS

Kierownik Zespołu - Kesja Kwaśniewska

e-mail:kkwasniewska@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 39

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1) prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem założeń wdrażania Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach programów operacyjnych oraz opracowanie ramowych planów ich realizacji (we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu);
2) bieżący monitoring przepisów prawa krajowego i unijnego oraz aktualizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych;
3) przygotowanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, kryteriów wyboru projektów oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
4) przygotowanie i aktualizacja Opisu funkcji i procedur RPO WSL 2014-2020, Opisu funkcji i  procedur w ramach  PO WER w Województwie Śląskim oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
5) opracowanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach RPO WSL 2014-2020, Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
6) przygotowywanie i aktualizacja  innych niż ww. dokumentów wdrożeniowych i szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
7) opracowanie pakietów aplikacyjnych dla naborów/konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER, dla których Urząd pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w  ramach danego programu operacyjnego oraz przedkładanie ich do weryfikacji właściwej Instytucji Zarządzającej zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w odrębnych dokumentach;
8) analiza dokumentów dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej regionu mająca na celu określenie (korektę) kierunków wdrażanych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań w ramach EFS;
9) bieżąca współpraca z właściwą Instytucją Zarządzającą w zakresie opracowania i  modyfikacji dokumentów dotyczących wdrażania programów operacyjnych w  Urzędzie oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
10) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i  informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa Śląskiego oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
11) prowadzenie działań wynikających z Planów ewaluacji PO WER i RPO WSL 2014-2020, w tym współpraca z Instytucją Zarządzającą PO WER / RPO WSL przy  realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych i/lub  zlecanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie;
12) nadzór nad organizacją pracy i prowadzenie Sekretariatu Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania;
13) prowadzenie czynności związanych z obsługą posiedzeń Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania oraz koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w powyższym zakresie.

 


Zespół ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej

Kierownik Zespołu - Aleksandra Kotala-Palka

e-mail:akotala@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 12

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1) monitoring Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań (dotyczących wdrażania EFS), w szczególności przygotowywanie w trybie określonym przez właściwe Instytucje Zarządzające sprawozdań z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań, informacji kwartalnych oraz innych informacji nt. realizacji zadań w ramach programów operacyjnych;
2) zarządzanie alokacją w ramach programów operacyjnych (z wyłączeniem Pomocy Technicznej), w tym m.in. zarządzanie limitem dostępnych do zakontraktowania środków;
3) gromadzenie danych zbiorczych dotyczących poszczególnych projektów niezbędnych do celów ewaluacji programów operacyjnych (on-going i ex-post);
4) przetwarzanie danych w systemach informatycznych w ramach programów operacyjnych;
5) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik lub Zarząd Województwa oraz WRRP z zakresu działania Zespołu;
6) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej od wyników oceny projektów w zakresie wskazanym w Porozumieniu w sprawie realizacji PO WER oraz RPO WSL 2014-2020;
7) przygotowywanie szczegółowych procedur/instrukcji dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Zespołu;
8) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER oraz RPO WSL 2014-2020 w zakresie finansowym;
9) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania procedury odwoławczej od negatywnego wyniku weryfikacji przez Operatorów PSF dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorców w związku z ubieganiem się o udział w projektach w ramach Działania 8.2 RPO WSL.
 


Zespół ds. Promocji i Informacji

Telefon: 32 757 33 11, 32 757 33 57

Kierownik Zespołu  - Aleksandra Zaręba

e-mail:azareba@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 57

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Promocji i Informacji wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania EFS należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie działań informacyjno promocyjnych Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań EFS wdrażanych przez Urząd;
2) współpraca z IZ RPO WSL oraz IZ PO WER w ramach formułowania Rocznego Planu Działań (RPD) w zakresie informacji i promocji dla RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER dotyczących Urzędu;
3) przygotowanie wkładów do sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER;
4) prowadzenie Punktu Kontaktowego EFS;
5) prowadzenie i aktualizacja stron internetowych z zakresu EFS, w szczególności: Portalu Funduszy Europejskich, Serwisu RPO WSL 2014-2020, Serwisu Urzędu dot. RPO WSL 2014-2020 oraz Serwisu Urzędu dot. PO WER ;
6) realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej w zakresie informacji i promocji;
7) koordynacja Planów Pomocy Technicznej/sporządzanie wniosków w ramach Pomocy Technicznej programów operacyjnych współfinansowanych z EFS realizowanych przez komórki merytoryczne w Urzędzie;
8) przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania programów operacyjnych i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Zespołu;
9) informowanie o rozpoczęciu konkursów i naborów wniosków w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych/Działań/Poddziałań wdrażanych przez Urząd ze środków EFS (publikowanie ogłoszeń o konkursach);
10) obsługa kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Urząd;
11) prowadzenie działalności Public Relations, w tym:
a) upowszechnianie informacji o działalności Urzędu oraz sytuacji na śląskim rynku pracy;
b) promocja działań realizowanych przez Urząd;
c) współpraca z mediami;
d) koordynowanie zadań związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego Urzędu oraz przygotowywanie innych materiałów promujących działalność Urzędu;
e) koordynacja czynności związanych z redagowaniem strony internetowej Urzędu w tym działu Aktualności;
f) obsługa prasowa Urzędu w tym przygotowywanie codziennego serwisu prasowego dla komórek organizacyjnych Urzędu;
g) współpraca z partnerami rynku pracy;
h) opiniowanie materiałów promocyjnych Urzędu pod względem poprawności językowej oraz szaty graficznej.
 


Do zadań Wydziału Zarządzania EFS należy udzielanie informacji o możliwościach i  zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Urzędu.

Bieżąca współpraca z IZ RPO WSL oraz IZ PO WER, zgodnie z zakresem powierzonym w odrębnych dokumentach dotyczących realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER.
 

Wytworzył:
Agnieszka Honysz
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2014-10-31 13:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-09-02 13:52:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2001615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X