☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych

Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych składa się z:

1) Naczelnik Wydziału - Radca Prawny;

2) Radcowie Prawni;

3) Pracownicy ds. Pomocy Prawnej,

4) Pracownicy ds. Zamówień Publicznych.

 

Naczelnik Wydziału - Radca Prawny

Adam Zug

Telefon: 32 757-33-80

e-mail:azug@wup-katowice.pl

Adres: Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:

1)    wykonywanie obsługi prawnej Urzędu;
2)    przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie Dyrektora przed organami wymiaru sprawiedliwości;
3)    wydawanie opinii prawnych w zakresie obejmującym obszar działania Urzędu;
4)    opiniowanie oraz parafowanie umów, aktów wewnętrznych Dyrektora, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Urzędu;
5)    udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy osobom korzystającym z usług Urzędu;
6)    sprawdzanie pod względem formalno – prawnym dokumentacji związanej z wdrażaniem Programów EFS;
7)    opiniowanie oraz parafowanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Programów EFS;
8)    bieżąca współpraca i konsultacje prawne z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się wdrażaniem Programów EFS;
9)    koordynacja i nadzór działalności Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych - Naczelnik Wydziału.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Radców Prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1870).

 


Do zadań Pracowników ds. Pomocy Prawnej należy w szczególności:

1)    sprawdzanie pod względem formalno - prawnym umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Urzędu;
2)    udzielanie konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym w zakresie funkcjonowania Urzędu oraz realizacji zadań ustawowych;
3)    przygotowywanie projektów pism procesowych;
4)    przygotowywanie projektów opinii prawnych;
5)    udzielanie informacji prawnej z zakresu prawa pracy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
6)    sprawdzanie pod względem formalno - prawnym umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów w zakresie realizacji Programów EFS;
7)    udzielanie konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym w zakresie realizacji Programów EFS;
8)    przygotowywanie projektów opinii prawnych w zakresie realizacji Programów EFS;
9)    udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Zespołu.

 


Do zadań Pracowników ds. Zamówień Publicznych należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w szczególności:

1)    opracowywanie planu rocznego zamówień publicznych na podstawie przygotowanych przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu rocznych planów zamówień komórki;
2)    prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie;
3)    wydawanie opinii odnośnie sposobu prowadzenia postępowań (w szczególności określenia trybu zamówienia publicznego);
4)    przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) oraz Regulaminami wewnętrznymi;
5)    realizacja procedur wynikających z Regulaminu udzielania zamówień na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programów Operacyjnych;
6)    zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, a w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.)  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie właściwego ministra;
7)    przekazywanie po zatwierdzeniu przez Dyrektora sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
8)    przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru realizatora działań aktywizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);
9)    prowadzenie rejestru porozumień i umów (z wyłączeniem umów, w ramach których Urząd pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie EFS).

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 09:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-12-21 12:18:07)
 
 
ilość odwiedzin: 1835182

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X