☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wydział obsługi finansowej

Główny Księgowy

Wioletta Klemens

e-mail:wklemens@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 44

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30


Wydział Obsługi Finansowej składa się z:

- Zespołu Budżetowo - Księgowego

- Zespołu ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS

- Zespołu ds. Obsługi Finansowej FGŚP


Zespół Budżetowo - Księgowy

Kierownik Zespołu - Piotr Rokita

e-mail:prokita@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 45

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Zakres działań Zespołu Budżetowo - Księgowego należy w szczególności:

1)        przygotowanie materiałów do opracowania projektów planów finansowych budżetu oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w tym zakresie;
2)     opracowywanie planu finansowego Funduszu Pracy na podstawie danych przekazanych z komórek organizacyjnych Urzędu oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w tym zakresie;
3)     przygotowanie materiałów do opracowania projektów planów finansowych Pomocy Technicznej oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w tym zakresie;
4)     prowadzenie ewidencji księgowej w ramach budżetu, Funduszu Pracy, EURES, Programu Erasmus oraz Pomocy Technicznej;
5)     analiza wykorzystania środków ujętych w planie finansowym Urzędu w zakresie zadań realizowanych przez Zespół we współpracy z komórkami merytorycznymi;
6)     prowadzenie obsługi kasowej Urzędu;
7)     naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi w ramach umów cywilno – prawnych oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń publiczno – prawnych;
8)     obsługa finansowo-księgowa ZFŚS;
9)     przekazywanie wynagrodzeń realizatorom działań aktywizacyjnych, prowadzenie w tym zakresie rozliczeń oraz współpraca przy odzyskiwaniu środków w przypadku nie osiągnięcia odpowiednich wskaźników;
10)   prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów własnych Urzędu, w tym sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej;
11)   prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie realizowanych zadań;
12)   sporządzanie sprawozdań statystycznych i okresowych informacji opisowych z wykonania planu finansowego Urzędu;
13)   współpraca w przygotowaniu Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej;
14)   przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.

 


Zespół ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS

Kierownik Zespołu - Dariusz Klepka

e-mail:dklepka@wup-katowice.pl

Telefon: 32 757 33 52

Adres: 40-048 Katowice, ul.Kościuszki 30

 

Zakres działań Zespołu ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS należy w szczególności:

1)    prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących zdarzeń finansowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PO KL, PO WER, RPO WSL 2014-2020;
2)    weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń finansowych współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PO KL, PO WER, RPO WSL 2014-2020;
3)    przekazywanie środków finansowych beneficjentom;
4)    planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań współfinansowanych z EFS;
5)    sporządzanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach poszczególnych Działań współfinansowanych z EFS;
6)    prowadzenie rozliczeń finansowych Projektów i Działań współfinansowanych z EFS;
7)    wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SIMIK;
8)    przygotowywanie zestawień wydatków i zestawień środków odzyskanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS;
9)    przekazywanie do Instytucji ZarządzającejPOKL, PO WER i RPO WSL 2014-2020 deklaracji wydatków stanowiących podstawę do sporządzania przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność do Komisji Europejskiej;
10)   współpraca przy prowadzeniu postępowań administracyjnych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 2077) w zakresie należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, realizowanych pod nadzorem Urzędu, współfinansowanych z EFS oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności;
11)   przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją zadań;
12)   opracowywanie procedur/instrukcji wykonawczych w zakresie prowadzonych procesów i ich aktualizowanie;
13)   opiniowanie pod względem finansowym oraz weryfikacja formalno - rachunkowa harmonogramów płatności beneficjentów EFS ;
14)   odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym: prowadzenie windykacji w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych w ramach PO KL; PO WER i RPO WSL 2014 - 2020;
15)   zgłaszanie beneficjentów EFS do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;
16)   przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą PO WER i RPO WSL 2014 - 2020 rocznego zestawienia wydatków oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania.


Zespół ds. Obsługi Finansowej FGŚP

Kierownik Zespołu - Karina Dulak

e-mail:kdulak@wup-katowice.pl

Telefon:  32 297 20 26

Adres:  40-286 Katowice, ul. Floriana 7

 

Zakres działań Zespołu ds. Obsługi Finansowej FGŚP należy w szczególności:

1)   opracowanie projektów planów finansowych FGŚP;
2)   sporządzanie zapotrzebowania na środki FGŚP;
3)   analiza wykorzystania środków ujętych w planie FGŚP;
4)   sprawdzenie wniosków indywidualnych i wykazów zbiorczych / uzupełniających przeznaczonych do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym;
5)   prowadzenie rachunkowości FGŚP;
6)   prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw FGŚP;
7)   przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań FGŚP;
8)   wykonywanie innych zadań wynikających ze zmiany przepisów oraz zleconych przez Głównego Księgowego.

 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-27 12:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-08-08 09:08:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2001555

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X