☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Praca za granicą

REALIZACJA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Do zadań samorządu województwa należy realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.

Polska posiada dwustronne umowy zawarte z rządami Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga, Hiszpanii oraz Wyspy Jersey.

Zgodnie z pismem Departamentu Migracji MPiPS z dnia 7 grudnia 2006r. zadania wynikające z umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnieniu obywateli z dniem 01 stycznia 2007 roku zostały przekazane do realizacji Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, która realizuje je za pośrednictwem Wojewódzkich Komend OHP.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach - Plac Grunwaldzki 8-10, tel. (032) 209-08-63.

EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

Swobodny przepływ osób, zwłaszcza pracowników, jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Aby umożliwić praktyczne wdrożenie postanowień Traktatu o Wspólnocie Europejskiej dotyczących swobodnego przepływu pracowników, Komisja Europejska powołała do życia w 1993 roku Europejskie Służby Zatrudnienia (EURopean Employement Services, EURES). EURES to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli 25 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii), ich partnerów i Komisji.

Głównym zadaniem EURES jest świadczenie usług dla poszukujących i oferujących pracę,a także dla wszystkich mieszkańców EOG, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się i chcieliby z niego skorzystać. Usługi EURES mogą być świadczone w trzech dziedzinach:

  • umożliwienie poszukującym zatrudnienia oraz pracodawcom dostępu do informacji, doradztwo dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową,
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy (podstawowym narzędziem tej wymiany jest zintegrowany system komputerowy)

W realizację tych zadań zaangażowanych jest ponad 700 doradców EURES pochodzących ze służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Odgrywają oni kluczową rolę w zakresie świadczenia usług. Ich zasadniczym zadaniem jest dostarczanie informacji, doradztwo i rekrutacja międzynarodowa. Usługi te skierowane są zarówno do poszukujących pracy jak i do pracodawców chcących przeprowadzić rekrutację poza granicami swojego kraju. Mają oni dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz warunków życia i pracy w krajach EOG (bazy te są także dostępne na stronie internetowej www.eures.europa.eu). Usługi świadczone przez doradców EURES są ogólnodostępne i bezpłatne.

EURES – T

W regionach przygranicznych powstają specjalne struktury, tzw. EURES Transgraniczny (EURES T). Są to międzyregionalne partnerstwa łączące regiony dwóch lub trzech krajów w jeden przygraniczny rynek pracy. Partnerstwa te stanowią część sieci EURES i są właściwie kolebką całej sieci. Warunkiem do powstania EURES-T jest duża mobilność zawodowa ludności w pasie przygranicznym, istnienie właściwej infrastruktury transportowej oraz chęć partnerów do współpracy. Główny cel jaki stawia sobie EURES-T to wolny przepływ pracowników w regionach przygranicznych.

Obecnie w Europejskim Obszarze Gospodarczym funkcjonują 22 partnerstwa EURES-T, w obrębie których pracuje 650 tys. pracowników transgranicznych (czyli takich, którzy wykonują pracę na terytorium jednego państwa członkowskiego, ale mieszkają na terytorium innego państwa członkowskiego i co najmniej raz w tygodniu wracają do kraju zamieszkania).

Polskie Służby Zatrudnienia w sieci EURES

Od wejścia Polski do UE w 2004 roku usługi EURES są świadczone również w Polsce. Nad wszystkimi działaniami wprowadzającymi EURES czuwa Krajowy Menadżer EURES.

Kolejnym ogniwem struktury EURES są doradcy EURES a także asystenci wojewódzcy, którzy pomagają doradcy EURES w realizacji jego zadań. W każdym powiatowym urzędzie pracy można skorzystać z usług pośrednicy pracy wykonujący zadania EURES. Informacje na temat funkcjonowania sieci EURES w Polsce zamieszczane są na stronie www.eures.praca.gov.pl.

EURES-T Beskydy

WUP w Katowicach aktywnie uczestniczy w Partnerstwie EURES-T Beskydy, które powstało 1 kwietnia 2008r. na pograniczu polsko – czesko – słowackim. Powstanie formalnego Partnerstwa poprzedzone zostało czterema latami współpracy z instytucjami rynku pracy z Czech i Słowacji w ramach krajowych grantów EURES. Podstawowe cele Partnerstwa to dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym, przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie, przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami. WUP w Katowicach przyczynia się do realizacji w/w celów m. in. poprzez udział w pracach grup roboczych (ds. IT oraz koordynującej), sekretariacie i Komitecie Sterującym, a także rozpowszechnianie informacji nt mobilności transgranicznej w mediach, wśród mieszkańców powiatów przygranicznych i partnerów na rynku pracy. Dodatkowe informacje nt partnerstwa EURES-T Beskydy znaleźć można na stronie www.eures-tbeskydy.eu.

Wytworzył:
Joanna Stokłosa
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 13:52:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Kwaśnik
(2010-01-15 12:35:47)
 
 
liczba odwiedzin: 2225199

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X